KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Berkan KARAGÖZ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Maliye Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: berkan.karagoz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: berkankaragoz@hotmail.com
Telefon: 03542421040 / 6620 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: BALIKESİR / 1983
Uzmanlık Alanları: Kamu Ekonomisi, Yerel Yönetimler Maliyesi

DOSYALAR / DERS NOTLARI

 • Atıflar    (Eklenme Tarihi: 14.02.2021) (İndirilme Sayısı: 242) (Dosya No: 2037)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliye (Kamu Ekonomisi)2015
Yüksek LisansMarmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliye2008
LisansMarmara Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliye2005

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Doktor Öğretim Üyesi (Maliye Bölümü)
 • 2007 - 2014 : Araştırma Görevlisi (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü)

İDARİ GÖREVLER

 • 2020 - Devam Ediyor : Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı
 • 2017 - Devam Ediyor : Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı
 • 2018 - Devam Ediyor : Üniversite İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeliği
 • 2017 - Devam Ediyor : Fakülte Kalite Komisyonu Üyeliği
 • 2020 - Devam Ediyor : Fakülte Çift Anadal-Yandal Komisyonu Üyeliği
 • 2014 - 2017 : Araştırmacı - Balıkesir Yerel Yönetim Sistemleri ve Ekonomisi Uzmanı (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi)

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Karagöz, Berkan (2020), Maliye Teorisi Perspektifinden Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimine İlişkin Kamu Politikası Metinlerinin İncelenmesi, USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2(4), 731-753.
 • Samancı, Muhammed & Karagöz, Berkan (2019), Türkiye'de Çevre Temizlik Vergisinin Değerlendirilmesi, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 73-92.
 • Karagöz, Berkan (2019), Tiebout Hipotezi Açısından İç Göçte Mali Düşüncelerin Etkisi: Teorik Bir Çerçeve, The Journal of Social Sciences, Yıl: 6, Sayı: 43,190-199.
 • Karagöz, Berkan (2019), Yerel Yönetimler Ekonomisinde Yatay Eşitsizlik Sorununa ve Çözümüne Dair Teorik Bir İnceleme, International Journal of Public Finance, Cilt: 4, Sayı: 2, 250-269.
 • Karagöz, Berkan (2015), Türkiye’de Mali Yerelleşme Emareleri ve Yatay Eşitsizlik Sorunu, Sosyoekonomi Dergisi, Vol. 23(26): 139-163.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Karagöz, Berkan (2020), Koronavirüs Pandemisinin Kamu Ekonomisi Analizine Etkileri: Teorik Bir İnceleme, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 119-128.
 • Karagöz, Berkan (2020), Maliye Bilimi Açısından Kurucu Meclis Döneminin Değerlendirilmesi, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Süreli Yayını, Sayı:111, (Ocak-Şubat 2020), TBMM'nin 100. Yılı Özel Sayısı-1, s. 216-226.
 • Temel, Recep & Karagöz, Berkan (2018), 6360 Sayılı Yasa'nın Yerel Yönetimler Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15, Haziran-2018, s. 117-132.
 • Karagöz, Berkan (2011), Türkiye’de Kamu Sektörünün Dondurma Üretmesinin Nedeni: Eleştirel Bir Bakış, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1):105-121.
 • Barlas, Emin & Karagöz, Berkan (2007), Subsidiarite İlkesi: Kavramsal Bir Çerçeve, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1):155-174.
Diğer Ulusal Makale
 • Karagöz, Berkan (2017), Kentler Arası Rekabette Balıkesir ve Ekonomisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Bülteni Dergisi, Mayıs/Haziran-2017, s. 57-59.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Temel, Recep; Samancı, Muhammed; Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), Terörizm ve Ekonomik/Mali Terörizm, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu, 16-17 Kasim 2018, Ankara.
 • Samancı, Muhammed; Temel, Recep; Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), Türkiye’de 1960 ve 1980 Askeri Müdahalelerinin Maliye Politikalarına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu, 16-17 Kasim 2018, Ankara.
 • Temel, Recep & Karagöz, Berkan (2018), 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk Maliyesine Etkilerinin TBMM Tutanakları Üzerinden Analizi, 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, 24-26 Ekim 2018, Yozgat.
 • Karagöz, Berkan & Temel, Recep (2018), Yozgat İli Yerel Yönetim Birimleri Yatırım Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Etkilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Yozgat.
 • Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), 1980 Askeri Rejim Hükümeti'nin Kamu Harcamaları, Uluslararası 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu, 21-23 Mart 2018, Yozgat.

KİTAPLAR

 • Karagöz, Berkan (2020), Kamu Ekonomisinde Geleneksele Dönüş, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları
 • Karagöz, Berkan (2020), Yerel Yönetimler Ekonomisi ve Tartışmalar, Ankara: Nobel Bilimsel Eserler Yayınları
 • Karagöz, Berkan (2020), Kentlerarası Rekabette Balıkesir ve Ekonomisi, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları
 • Karagöz, Berkan (2019), The Local Government Economics in Globalization Process, Global Challenges in Public Finance and International Relations, IGI Global Disseminator of Knowledge, s. 74-90
 • Temel, Recep; Samancı, Muhammed; Karagöz, Berkan & Bapbacı Özlem (2018), Terörizm ve Ekonomik/Mali Terörizm, Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 (Editör: Sevilay Özer, M. Selçuk Özkan), Gece Kitaplığı Yayınları
 • Samancı, Muhammed; Temel, Recep; Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), Türkiye’de 1960 ve 1980 Askeri Müdahalelerinin Maliye Politikalarına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 (Editör: Sevilay Özer, M. Selçuk Özkan), Gece Kitaplığı Yayınları
 • Karagöz, Berkan (2017), Balıkesir Ekonomisi, Balıkesir Kent Rehberi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları No:13
 • Karagöz, Berkan (2012), Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular, Kamu Ekonomisindeki Dönüşümün Vergilemeye Etkisi, Nobel Akademik Yayıncılık
 • Karagöz, Berkan (2012), Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular, İdarelerarası Rekabette Kamusal Mal ve Hizmetler: Türkiye Örneği, Nobel Akademik Yayıncılık

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Marmara Üniversitesi Maliye Bölüm Birinciliği (2005)
HAKEMLİKLER
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi
 • Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi (Yıl: 2020, Cilt: 3, Sayı: 1)
 • Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Yıl:2019, Cilt:8, Sayı:2)
 • Journal of Yaşar University
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • 28. Türkiye Maliye Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi (2013)
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Maliye Politikası (İktisat Bölümü)Lisans3
2018Kamu Maliyesi I (İktisat Bölümü)Lisans3
2018Kamu Maliyesi II (İktisat Bölümü)Lisans3
2019Vergi Usul Hukuku I (Maliye Bölümü)Lisans3
2019Vergi Hukuku (İşletme Bölümü)Lisans3
2019Anayasa Hukuku (İktisat Bölümü)Lisans3
2020Vergi Usul Hukuku II (Maliye Bölümü)Lisans3
2020Anayasa Hukuku (Maliye Bölümü)Lisans3
2020İdare Hukuku (Sağlık Yönetimi Bölümü)Lisans3
2020İdare Hukuku (İktisat Bölümü)Lisans3
2020Kamu Ekonomisi I (Maliye Bölümü)Lisans3
2020Vergi Usul Hukuku I (Maliye Bölümü)Lisans3
2020Yerel Yönetimler Maliyesi (Maliye Bölümü)Lisans3
2020Vergi Hukuku (İşletme Bölümü)Lisans3
2020Mahalli İdareler (Spor Yöneticiliği Bölümü)Lisans3
2021Anayasa Hukuku (Maliye Bölümü)Lisans3
2021Vergi Usul Hukuku II (Maliye Bölümü)Lisans3
2021Kamu Ekonomisi II (Maliye Bölümü)Lisans3
2021Hazine İşlemleri (Maliye Bölümü)Lisans3
2021İdare Hukuku (Sağlık Yönetimi Bölümü)Lisans3
2021İdare Hukuku (İktisat Bölümü)Lisans3
Son Güncelleme: 11.03.2021 14:16:45