KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Berkan KARAGÖZ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Maliye Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: berkan.karagoz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: berkankaragoz@hotmail.com
Telefon: 03542421040 / 6620 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: BALIKESİR / 1983
Uzmanlık Alanları: Kamu Ekonomisi, Yerel Yönetimler Maliyesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliye (Kamu Ekonomisi)2014
Yüksek LisansMarmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliye2008
LisansMarmara Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliye2005

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Doktor Öğretim Üyesi (Maliye Bölümü)
 • 2017 - Devam Ediyor : Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı
 • 2007 - 2014 : Araştırma Görevlisi (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü)

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyesi
 • 2017 - Devam Ediyor : Fakülte Kalite Komisyonu Üyeliği
 • 2014 - 2017 : Araştırmacı - Balıkesir Yerel Yönetim Sistemleri ve Ekonomisi Uzmanı (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi)

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Karagöz, Berkan (2015), Türkiye’de Mali Yerelleşme Emareleri ve Yatay Eşitsizlik Sorunu, Sosyoekonomi Dergisi, Vol. 23(26): 139-163.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Temel, Recep & Karagöz, Berkan (2018), 6360 Sayılı Yasa'nın Yerel Yönetimler Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15, Haziran-2018, s. 117-132.
 • Karagöz, Berkan (2011), Türkiye’de Kamu Sektörünün Dondurma Üretmesinin Nedeni: Eleştirel Bir Bakış, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1):105-121.
 • Barlas, Emin & Karagöz, Berkan (2007), Subsidiarite İlkesi: Kavramsal Bir Çerçeve, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1):155-174.
Diğer Ulusal Makale
 • Karagöz, Berkan (2017), Kentler Arası Rekabette Balıkesir ve Ekonomisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Bülteni Dergisi, Mayıs/Haziran-2017, s. 57-59.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Temel, Recep; Samancı, Muhammed; Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), Terörizm ve Ekonomik/Mali Terörizm, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu, 16-17 Kasim 2018, Ankara.
 • Samancı, Muhammed; Temel, Recep; Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), Türkiye’de 1960 ve 1980 Askeri Müdahalelerinin Maliye Politikalarına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu, 16-17 Kasim 2018, Ankara.
 • Temel, Recep & Karagöz, Berkan (2018), 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk Maliyesine Etkilerinin TBMM Tutanakları Üzerinden Analizi, 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, 24-26 Ekim 2018, Yozgat.
 • Karagöz, Berkan & Temel, Recep (2018), Yozgat İli Yerel Yönetim Birimleri Yatırım Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Etkilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Yozgat.
 • Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), 1980 Askeri Rejim Hükümeti'nin Kamu Harcamaları, Uluslararası 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu, 21-23 Mart 2018, Yozgat.

KİTAPLAR

 • Temel, Recep; Samancı, Muhammed; Karagöz, Berkan & Bapbacı Özlem (2018), Terörizm ve Ekonomik/Mali Terörizm, Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 (Editör: Sevilay Özer, M. Selçuk Özkan), Gece Kitaplığı Yayınları
 • Samancı, Muhammed; Temel, Recep; Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), Türkiye’de 1960 ve 1980 Askeri Müdahalelerinin Maliye Politikalarına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 (Editör: Sevilay Özer, M. Selçuk Özkan), Gece Kitaplığı Yayınları
 • Karagöz, Berkan (2017), Balıkesir Ekonomisi, Balıkesir Kent Rehberi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları No:13
 • Karagöz, Berkan (2012), Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular, Kamu Ekonomisindeki Dönüşümün Vergilemeye Etkisi, Nobel Akademik Yayıncılık
 • Karagöz, Berkan (2012), Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular, İdarelerarası Rekabette Kamusal Mal ve Hizmetler: Türkiye Örneği, Nobel Akademik Yayıncılık

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Marmara Üniversitesi Maliye Bölüm Birinciliği (2005)
ATIFLAR
 • Güzel, Ahmet & Yılmaz, Hakkı Hakan (2018), Fiscal Decentralization in Turkey and Differentiation in Selected Provinces, International Journal of Public Finance, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 63-82, s. 66.
 • Teyyare, Erdoğan & Keskin, Esra (2018), Yerel Yönetimlerde Optimum Hizmet Alanı Ölçütü: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-5, Aytemiz, Levent; Karayılmazlar, Ekrem (ed.), Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları, s. 235-253, s. 239.
 • Özkök, Yıldız (2018), Küreselleşme Bağlamında Mali Federalizmin Ekonomik ve Politik Etkileri, 4. Uluslararası SCF Küreselleşmenin Sosyal Yönleri ve Türkiye-AB İlişkileri’nin Geleceği Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2018, s.173-180, s. 176, 177, 178.
 • Küçük, Hülya & Alan, Çağatay (2017), Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Bağlamında Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik, Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Güler, Mahmut; Turan A. Menaf (ed.), s. 30.
 • Kayalıdere, Gül (2016), Maliye Politikası Araçlarının İç Göçteki Rolü: Tiebout Hipotezi, Yazgan, P., Tilbe, F. (der.), Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler I, London: Transnational Press London, s.91.
 • Apan, Ahmet (2015), Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülki İdareye Etkileri, Türk İdare Dergisi, Sayı: 481, s. 305-334, s. 313.
 • Baş, Eylem (2015), Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Bakımından "Zamanaşımı" Kavramı Üzerine Bir İnceleme, Nevzat Toroslu’ya Armağan Cilt I, AÜ Yayınları, s. 199.
 • Turna, Fatma (2015), Vergi Hukukunda Zamanaşımına İlişkin Güncel Sorunlar, 30. Maliye Sempozyumu, s. 813.
 • Demiroğlu, Şerif & Eleren, Ali (2014), Kamu Girişimcilik Örneği Olarak Liman İşletmeciliği ve Rekabet Edebilirlik Açısından Seçilmiş AB Ülkeleri Limanları İle Türkiye Limanlarının Karşılaştırılması, 6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 509-514, s. 509.
 • Kırışık, Fatih (2013), Kamu Yönetiminin Yeniden Örgütlenmesi ve Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Yerellik İlkesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, No: 05 / 2013, s. 3,10,11.
 • Tozoğlu, Gökhan (2013), Vergi Hukukunda Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı, Konya Barosu Dergisi, Yıl: 41, Sayı: 24.
 • Karadağ, Neslihan Coşkun (2012), Zamanaşımı Sürelerine Etkisi Açısından “ Mücbir Sebepler” Ve “Ödeme”ye Eleştirel Bakış, AÜHFD, 61 (3) 2012:1017-1055.
 • Koç, Firdevs & Yatkın Ahmet (2012), Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ve Türkiye’de Yerel Özerklik Tartışmaları, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 8, s. 1273-1302, December; s. 1288.
 • Altunay, Ezel (2010), Avrupa Birliği Vergi Politikası ve Türkiye'nin Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı:34, 2010/2.
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • 28. Türkiye Maliye Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi (2013)
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019Kamu Maliyesi II (İktisat Bölümü)Lisans3
2018Kamu Maliyesi I (İktisat Bölümü)Lisans3
2018Kamu Maliyesi II (İktisat Bölümü)Lisans3
2018Maliye Politikası (İktisat Bölümü)Lisans3
Son Güncelleme: 23.01.2019 19:28:11