KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Berkan KARAGÖZ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Maliye Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: berkan.karagoz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: berkankaragoz@hotmail.com
Telefon: 03542421040 / 6620 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: BALIKESİR / 1983
Uzmanlık Alanları: Kamu Ekonomisi, Yerel Yönetimler Maliyesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / SBF-Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliye (Kamu Ekonomisi)2014
Yüksek LisansMarmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMaliye2008
LisansMarmara Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliye2005

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Doktor Öğretim Üyesi (Maliye Bölümü)

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Karagöz, Berkan (2015), Türkiye’de Mali Yerelleşme Emareleri ve Yatay Eşitsizlik Sorunu, Sosyoekonomi Dergisi, Vol. 23(26): 139-163.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Temel, Recep & Karagöz, Berkan (2018), 6360 Sayılı Yasa'nın Yerel Yönetimler Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15, Haziran-2018, s. 117-132.
 • Karagöz, Berkan (2011), Türkiye’de Kamu Sektörünün Dondurma Üretmesinin Nedeni: Eleştirel Bir Bakış, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1):105-121.
 • Barlas, Emin & Karagöz, Berkan (2007), Subsidiarite İlkesi: Kavramsal Bir Çerçeve, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1):155-174.
Diğer Ulusal Makale
 • Karagöz, Berkan (2017), Kentler Arası Rekabette Balıkesir ve Ekonomisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Bülteni Dergisi, Mayıs/Haziran-2017, s. 57-59.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Temel, Recep & Karagöz, Berkan (2018), 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk Maliyesine Etkilerinin TBMM Tutanakları Üzerinden Analizi, 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, 24-26 Ekim 2018, Yozgat.
 • Karagöz, Berkan & Temel, Recep (2018), Yozgat İli Yerel Yönetim Birimleri Yatırım Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Etkilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Yozgat.
 • Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem (2018), 1980 Askeri Rejim Hükümeti'nin Kamu Harcamaları, Uluslararası 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu, 21-23 Mart 2018, Yozgat.

KİTAPLAR

 • Karagöz, Berkan (2017), Balıkesir Ekonomisi, Balıkesir Kent Rehberi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları No:13
 • Karagöz, Berkan (2012), Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular, Kamu Ekonomisindeki Dönüşümün Vergilemeye Etkisi, Nobel Akademik Yayıncılık
 • Karagöz, Berkan (2012), Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular, İdarelerarası Rekabette Kamusal Mal ve Hizmetler: Türkiye Örneği, Nobel Akademik Yayıncılık

DİĞER

ATIFLAR
 • Teyyare, Erdoğan & Keskin, Esra (2018), Yerel Yönetimlerde Optimum Hizmet Alanı Ölçütü: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-5, Aytemiz, Levent; Karayılmazlar, Ekrem (ed.), Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları, s. 235-253, s. 239.
 • Özkök, Yıldız (2018), Küreselleşme Bağlamında Mali Federalizmin Ekonomik ve Politik Etkileri, 4. Uluslararası SCF Küreselleşmenin Sosyal Yönleri ve Türkiye-AB İlişkileri’nin Geleceği Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2018, s.173-180, s. 176, 177, 178.
 • Küçük, Hülya & Alan, Çağatay (2017), Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Bağlamında Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik, Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Güler, Mahmut; Turan A. Menaf (ed.), s. 30.
 • Kayalıdere, Gül (2016), Maliye Politikası Araçlarının İç Göçteki Rolü: Tiebout Hipotezi, Yazgan, P., Tilbe, F. (der.), Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler I, London: Transnational Press London, s.91.
 • Baş, Eylem (2015), Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Bakımından "Zamanaşımı" Kavramı Üzerine Bir İnceleme, Nevzat Toroslu’ya Armağan Cilt I, AÜ Yayınları, s. 199.
 • Apan, Ahmet (2015), Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülki İdareye Etkileri, Türk İdare Dergisi, Sayı: 481, s. 305-334, s. 313.
 • Turna, Fatma (2015), Vergi Hukukunda Zamanaşımına İlişkin Güncel Sorunlar, 30. Maliye Sempozyumu, s. 813.
 • Kırışık, Fatih (2013), Kamu Yönetiminin Yeniden Örgütlenmesi ve Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Yerellik İlkesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, No: 05 / 2013, s. 3,10,11.
 • Tozoğlu, Gökhan (2013), Vergi Hukukunda Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı, Konya Barosu Dergisi, Yıl: 41, Sayı: 24.
 • Karadağ, Neslihan Coşkun (2012), Zamanaşımı Sürelerine Etkisi Açısından “ Mücbir Sebepler” Ve “Ödeme”ye Eleştirel Bakış, AÜHFD, 61 (3) 2012:1017-1055.
 • Koç, Firdevs & Yatkın Ahmet (2012), Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ve Türkiye’de Yerel Özerklik Tartışmaları, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 8, s. 1273-1302, December; s. 1288.
 • Altunay, Ezel (2010), Avrupa Birliği Vergi Politikası ve Türkiye'nin Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı:34, 2010/2.
Son Güncelleme: 31.10.2018 15:33:00