KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÖZLUYURT

Birim: İlahiyat Fakültesi
Alt Birim: Temel İslam Bilimleri
İdari Unvan: Dekan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mehmet.tozluyurt@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mehmet.tozluyurt@bozok.edu.tr
Telefon: 0354 242 1120 / 6114 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Halitli / 1973
Uzmanlık Alanları: Kelam, Mezhepler Tarihi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTemel İslam BilimleriKelam Anabilim Dalı2014
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTemel İslam BilimleriKelam Anabilim Dalı2007
LisansAnkara Üniversitesi / İlahiyat Fakültesiİlahiyat1997
ÖnlisansAnadolu Üniversitesi / Açıköğretim FakültesiAdalet2014

İDARİ GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Başkanı
 • 2018 - Devam Ediyor : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı
 • 2018 - Devam Ediyor : Dekan Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Eş‘âri Üzerinde Devam Eden Mu‘tezilî Etkiler Hakkında Bir Değerlendirme
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • “Kur'an'da Yer Alan Geleneklerin Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi”, Bilimname Düşünce Platformu, Cilt: 14, Sayı: 1, ss. 133-156, 2014.
 • “İnsan Gruplarıyla Yapılan Sözleşmelerde Allah'ın Vekaleti Problemi”, Kelam Araştırmaları, 13:1 (2015), ss.473-494.
 • “Kur'ani Bir Kavram Olarak Mele'nin Semantik İncelemesi”, Kelam Araştırmaları, 13:2 (2015), ss. 807-826.
 • “İstihza Eylemi ve Müslümanlar Üzerindeki Etkileri Hakkında Bir Analiz”, Kelam Araştırmaları, 14:1 (2016), ss.119-145
 • Kur’an’da Allah Ve İnsan’ın Sonsuzluğu Üzerine Bir İnceleme, Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 13, Sayfalar 185 - 212
 • "Mukâtil B. Süleyman’ın Zeydî Ve Mürciî Oluşu Meselesi", Bozifder, 14/14, ss. 275-299.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • “Fütüvvetnamelerde Nübüvvet Anlayışı” III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu 05-07 Ekim 2017 Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, Kırşehir 2018, cilt. 2, ss. 505-519.
 • “Bolvadinli Yûnuszâde Ahmed Vehbi’nin Bilgi ve Varlık Anlayışı” Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13-15 Ekim 2017
 • “İmam Mâturîdi’de “Adalet” Kavramının Model İnsanın Oluşumundaki Katkısı” Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, 26-27 Nisan 2018 Kahramanmaraş, 2018, cilt 2, ss. 535-544

DİĞER

ATIFLAR
 • Yaşar Ünal, "Selefi Zihnin Doğuşu ve Gelişimi Üzerine" s. 67, Dini Araştırmalar, c.18, sy. 47, ss. 55-78
 • İbrahim Yıldız, "Kur'an-ı Kerim'de Atalar Geleneği Ve İnanca Etkisi", s. 178, KSÜ İ.F. Dergisi, sy. 26.
 • İsmail Pırlanta, "Cemal Halveti İsmail b. Abdullah'ın Hayatı, Yaşadığı Çevre ve Döneme Etkisi, s. 425, Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2, Amasya, ss. 425-436.
 • Mehmet Altuntaş, "Dünyanın Değerine Dair Ayetler Üzerine Bir İnceleme", s. 122, Bozifder, Cilt 13, Sayı 13, Sayfalar 103 - 128
 • Mehmet Altuntaş,"Mukâtil B. Süleyman’ın Tefsirinde İsrailiyyat Ve Huruf-U Mukattaa", s. 139, Bozifder, Cilt 13, Sayı 13, Sayfalar 129 - 158
 • Talha Erdem, "Klasik İslam Modernizminin Karakter Yapısı", s. 243, Bozifder, Cilt 13, Sayı 13, Sayfalar 233 - 251.
 • Furat Akdemir, "Kur'an Bağlamında Peygamberlerin Sıfatları" DÜSOBED, 2018, Yıl 8, sy1, ss. 51-84, s.66.
 • İsmail Pırlanta, "Bir Fütüvvet Buyrultusu Işığında Halife Nasır Dönemi Fütüvvet Anlayışı", III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu 5-7 Ekim 2017, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, Kırşehir 2018, cilt 1, s. 366.
 • Ümit Harun Akkaya, "Kültür Endüstrisi, Popüler Kültür ve Yabancılaşma Bağlamında Medya Din İlişkisi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2018, c. 11, sayı 59, ss. 590-606, s. 594.
 • Mehmet Altuntaş, "El-Emir Bi'l-Ma'rûf ve Nehiy Ani'l-Münker Kavramının Model İnsanın Oluşumundaki Etkisi", Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu 26-27 Nisan 2018 Kahramanmaraş, cilt. 1, ss. 723-733, s. 731.
 • Harun ÇAĞLAYAN, "Şerhu'l-Akâid ve Kelâmî Değeri Üzerine Bir Deneme" Bozifder, 14/14, 2018,(15-43), s. 27.
 • Orhan YILMAZ, "Mukâtil B. Süleyman'ın Hadis Anlayışı", Bozifder, 14/14, 2018, ss. 335-361, s.340
 • İsmail PIRLANTA, "Büveyhîlerin Din Siyaseti Bağlamında Eşarilik'in Gelişimine Katkısı", Bozifder, 14/14, 2018, ss. 167-191, s. 178.
 • Zekeriya Özkan, Bafra ve Çevresindeki Halk İnançları ve Uygulamaları, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2012, s. 63.
 • Ceren Köktürk, A Thesis Submıtted To The Graduate School Of Natural And Applied Sciences Of Middle East Technical University, July 2016, s. 9.
 • İsmail Yılmaz, Kur'an'a Göre Şirkin Sebepleri ve Çeşitleri, Selçuk Üniv. SBE Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2009, s. 62.
 • Yaşar Ünal, İnsan Egemenliğinin Teolojik Temelleri, AÜ. SBE, Temel İslam Bilimleri (Kelam) Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2011, s. 166.
 • Muhammet Aydın, Kur'an'da Allah'ın Vekâleti Meselesi, AÜ SBE, Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2017, s. 94, 95, 284.
 • Muhammet Aydın, Kur'an'da Allah'ın Vekâleti Meselesi, AÜ SBE, Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2017, s. 212.
 • Ali Binol, Kur'an'da Beşer ve İnsan, Necmettin Erbakan Üniv. SBE Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Konya 2017, s. 157, 160.
 • Ali Binol, Kur'an'da Beşer ve İnsan, Necmettin Erbakan Üniv. SBE Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Konya 2017, s. 27.
YÖNETİLEN TEZLER
 • Bedrettin Dıvrak “Birgivi Mehmet Efendi’nin İslam Mezheplerine Bakışı”
JÜRİ ÜYELİĞİ
 • Süheyla Özer “Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Hayatı ve Bazı Kelâmî Konulara Dâir Görüşleri”
 • Ali Binol “Kur’an’da Beşer ve İnsan”
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2016İLH-Z305 SİSTEMATİK KELAM ILisans8
2017İLHYT-Z105 AKAİD ESASLARILisans8
2017İLH-Z305 SİSTEMATİK KELAM ILisans8
2017İLH- Z307 İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ILisans6
2017İLH-S419 GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİLisans2
2017İLH-Z306 SİSTEMATİK KELAM IILisans8
2017İLH-Z312 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ IILisans4
2017İLHYT-Z212 KELAM ILisans8
2018İLA 105 İSLAM İNANÇ ESASLARILisans10
2018İLA 313 KELAM ILisans8
2018İLA HZ ARAPÇA HAZIRLIKLisans4
2018TİB257.1 KLASİK VE ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİYüksek Lisans3
2018TİB261.1 KELAM TARİHİYüksek Lisans3
2018TİB256.1 EŞARİLİKYüksek Lisans3
2018TİB250.1 GÜNÜMÜZ İSLAM MEZHEPLERİYüksek Lisans3
2018TİB500.7 SEMİNERYüksek Lisans2
2017DKA-Z411.6 OKUL DENEYİMİLisans2
2017İLH-Z4011 BİTİRME ÖDEVİLisans2
2017DKA-Z410 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASILisans2
2017İLH-Z208 KELAM TARİHİLisans2
2017İLH-Z412 BİTİRME ÖDEVİLisans2
2017TİB501 UZMANLIK ALANIYüksek Lisans8
2017TİB501 TEZ ÇALIŞMASIYüksek Lisans1
2018İLHYT-Z105 AKAİD ESASLARILisans2
2018İLH-Z305 SİSTEMATİK KELAM ILisans4
2018İLH-Z307 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ILisans3
2018İLH-Z4011 BİTİRME ÖDEVİLisans2
2018FR-Z202 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASILisans2
2018İLHYT-Z212 KELAM ILisans2
2018İLHYT-Z310 KELAM IIILisans2
2018İLH-Z214 ANA AKIM İSLAMLisans2
2018İLH-Z306 SİSTEMATİK KELAM IILisans4
2018İLH-Z312 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ IILisans2
2018İLH-Z412 BİTİRME ÖDEVİLisans2
2018FR-Z105.1ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMLisans2
2018İLA105.1 İSLAM İNANÇ ESASLARILisans10
2018İLHYT-Z411.2 İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ILisans4
2018İLHYT-Z413.11 BİTİRME ÖDEVİLisans4
2018TİB203.90.1 KLASİK VE ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİYüksek Lisans3
2018TİB701.6 UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans8
2018TİB595.5 TEZ ÇALIŞMASIYüksek Lisans8
Son Güncelleme: 20.01.2019 08:43:29