KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. İlker KILIÇ

Birim: Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Seyehat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ilker.kilic@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ilkerkilic189@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: BURSA / 1990
Uzmanlık Alanları: Turizm, Yönetim,

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiEskişehir Osmangazi Üniversitesi / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliği2020
Yüksek LisansEskişehir Osmangazi Üniversitesi / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliği2016
LisansGazi Üniversitesi / Ticaret ve Turizm Eğitim FakültesiSeyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ÖğretmenliğiTurizm İşletmeciliği Eğitimi2014

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2021 - Devam Ediyor : Akdağmadeni MYO Müdürlüğü
 • 2020 - 2021 : Akdağmadeni MYO Müdür Yardımcılığı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Akdağ, S., Kiliç, İ., & Yildirim, H. (2019). Does VIX scare stocks of tourism companies?. Letters in Spatial and Resource Sciences, 1-18.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • KILIÇ, İ , SEÇİLMİŞ, C . (2018). TURİSTİK DESTİNASYONLARDA YEREL HALK VE TURİST GÖZÜNDEN TAŞIMA KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15 (3), 506-522.
 • Restoran Çalışanlarının Algılamış Oldukları Örgütsel Güven Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık ve İş Performansına Etkisi: Eskişehir Örneği (The Impact of Levels of Organizational Trust Perceived by Restaurant’s Employees on Organizational Citizenship and Business Performance: The Case of Eskişehir) Pages 372-389 Duran CANKÜL, İlker KILIÇ, Ali DOĞANTEKİN DOI: 10.21325/jotags.2018.193
 • Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkilerinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama Investigation of The Relationship Between Organisatonal Trust, Job-Family Conflict and Intention to Leave The Job; A Study at Travel Agencies Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ, Öğr. Gör. İlker KILIÇ. Turizm Akademik Dergisi. Cilt 4. Sayı 1: Mayıs(Bahar) 2017.
 • TOKMAK, C , DOĞANTEKİN, A , KILIÇ, İ . (2018). A Bibliometric Analysis on Sustainable Tourism Studies: A Review of 8 Years (2010-2017). Turizm Akademik Dergisi, 5 (2), 63-72. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/touraj/issue/41158/442098
 • Şenel, E. ve Kılıç, İ. (2020). Eskişehir’in İlinde İnanç Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme: Odunpazarı Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4): 3873-3886.
 • Uysal D. & Kılıç İ. (2020). How Well Do Turkey-Based Travel Agencies Manage the Covid-19 Pandemic Crisis?, Turizm Akademik Dergisi, 7 (2), 339-354.
 • Duran, A.; Bektaş, Ç. & Kılıç, İ. (2020). “Termal Turizm İşletmesi Yöneticilerinin İnovasyon Algıları”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 6(38): 2124-2134.
 • Uçkun, N., Doğantekin, A., Demir, İ., Kılıç, İ., Oğuz, E. Y. (2020). Turizm Arz ve Talebine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Eskişehir Örneği, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(6), 403-418.
 • Kılıç, İ. (2020), Turizm alanyazınında tükenmişliğin öncülleri ardılları ve model önerileri. Tourism and Recreation, 2(2), 118-124.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • İş-Aile Çatışması, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Akademisyenler Üzerine Bir AraştırmaCihan SEÇİLMİŞ, Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, “S. Yazar” csecilmis@ogu.edu.tr İlker KILIÇ Örg. Gör. Bozok Üniversitesi ilkerkilic@windowslive.com Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi. 2017
 • Turizmin Çevresel Etkileri ile Yaşam Kalitesi İlişkisi: Eskişehir Örneği The RelationshipBetween Environmental Impacts of Tourism and Quality of Life: The Case of Eskişehir Mehmet KAŞLI, Doç. Dr, Orhan Can YILMAZDOĞAN, Arş. Gör , İlker KILIÇ (Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi)
 • Helal Turizm Kapsamında Helal Konseptli Otel Websitelerinin Değerlendirilmesi: Antalya Örneği Interpretatıon Of Websıtes Of Hotels Wıth Halal Concept Wıthın Scope Of Halal Tourısm: The Case Of Antalya 1. Helal Turizm Kongresi Kastamonu Yrd. Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN, Ali DOĞANTEKİN, Öğr. Gör. İlker KILIÇ, Gözde GÜVEN. 2017
 • SİYASİ KRİZLERİN TURİZME ETKİSİ VE BİR KRİZ YÖNETİM MODELİ ÖNERİSİ Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ Öğr. Gör. İlker KILIÇ, Öğr. Gör. Ali Doğantekin, The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism September 2017), Mersin.
 • TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN KRİZ ALGILARININ SEKTÖRDE ÇALIŞMA NİYETLERİNE ETKİSİ Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ Öğr. Gör. Ali DOĞANTEKİN, Öğr. Gör. İlker KILIÇ, The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism September 2017), Mersin.
 • TURİSTİK REKREASYON ALANLARINDA PSİKOLOJİK TAŞIMA KAPASİTESİNİN ÖNEMİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ, Öğr. Gör. İlker KILIÇ, Efnan EZENE, Cemile ECE, 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-25 Kasım 2017, Kastamonu.
 • TURİSTİK MERKEZLERDE TOPLUMSAL TAŞIMA KAPASİTESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ” Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ, Öğr. Gör. İlker KILIÇ, Selda YORDAM, Esra KARAMAHMUTOĞLU, 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-25 Kasım 2017, Kastamonu.

KİTAPLAR

 • Handbook of Research on Human Capital and People Management in the Tourism Industry; Chapter 11, Antecedents and Consequences of Work-Family Conflict in the Hospitality Industry; Gürlek, Mert; Kılıç, İlker, 2021. ISSN: 2475-6547; IGI GLOBAL PUBLISHER of TIMELY KNOWLEDGE. p, 217-242.
 • Ekonomi Ekseninde Türkiye’de Geçmişten Günümüze Kültür ve Turizm Politikaları; TURİZM VE TAŞIMA KAPASİTESİ, Cihan SEÇİLMİŞ, İlker KILIÇ Akçağ Yayınları, 2020, ISBN: 978-605-342-545-8.
 • RESEARCHES on SCIENCE and ART ın 21st CENTURY TURKEY, CHAPTER 45 EFFECTS OF POLITICAL CRISES ON TOURISM SECTOR, Cihan SEÇİLMİŞ, İlker KILIÇ, Davut UYSAL, First Publishing, November 2017, Ankara TURKEY.

DİĞER

PROJELER
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından desteklenen “Turizm Arz ve Talebine Yönelik Karşılaştırılmalı Bir Analiz: Eskişehir Örneği” Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı,
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından desteklenen "İş-Aile Çatışması, Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" Esogü Bap: B1 Projesi. Araştırmacı
 • Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde Ev Pansiyonculuğu ve Eğitimi: Proje kodu 2013-220 B projesi; Görevi: Araştırmacı.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından desteklenen "Destinasyon Pazarlamasında Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Satın Alma Niyetine Etkisi: Eskişehir Örneği" Esogü Bap: B1 Projesi. Araştırmacı
Son Güncelleme: 15.01.2021 22:59:11