KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. Yunus ÖZGER

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Tarih Bölümü
İdari Unvan: Enstitü Müdürü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: yunus.ozger@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: yunusozger@yahoo.com
Telefon: 03542421021 / 2617 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Bayburt / 1976
Uzmanlık Alanları: Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı Kurumları Tarihi

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAtatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarihYakınçağ Tarihi2007
Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarihYakınçağ Tarihi2001
LisansAtatürk Üniversitesi / Fen-Edebiyat FakültesiTarih1997

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2003 - 2007 : Araştırma Görevlisi-Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
 • 2007 - 2012 : Yrd.Doç.Dr. Bozok Ünv Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü
 • 2012 - 2018 : Doç.Dr. Bozok Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü
 • 2018 - Devam Ediyor : Prof. Dr. Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

İDARİ GÖREVLER

 • 2007 - 2012 : Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2012 - 2014 : Tarih Bölüm Başkanı
 • 2014 - 2017 : Felsefe Bölüm Başkanı
 • 2016 - 2016 : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 2017 - Devam Ediyor : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
 • 2014 - 2017 : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2017 - 2018 : İletişim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2015 - 2017 : Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Yunus ÖZGER, Bayburtlu Şair Zihnî nin Ölümü ve Tereke Defteri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 26, 211-225.
 • Yunus ÖZGER, Tanzimat Öncesi Erzurum Şehrinin Demografik Yapısı 1251 1835 Tarihli Nüfus Yoklama Defterine Göre. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(29), 239-266.
 • Yunus ÖZGER, Sadrazam Kara İbrahim Paşa Vakıfları. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergis, 23(2), 109-150
 • Yunus ÖZGER, XIX Yüzyıl Ortalarında İspir Kazasında Vakıflar Evkâf Nezareti Defterlerine Göre. Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi (Journal of the Black Sea Studies), 6(21), 31-49
 • Yunus ÖZGER, Tanzimat Sonrası Osmanlı Kara Ordusunda Emeklilik İşlemlerine Dair Yapılan Düzenlemeler ve 1881 Tarihli Tekaüt Kanunnamesinin Tahlili. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(30), 201-237.
 • Yunus ÖZGER, Sicill i Ahvâl Defterlerine Göre Bazı Yahudi Memurların Sosyo Kültürel Durumları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, 4(16), 381-401
 • Yunus ÖZGER, Osmanlı da Kadınların Memuriyette İstihdamı Meselesi ve Sicill i Ahvâl de Kayıtlı Memurelerin Resmi Hal Tercümeleri. History Studies, 4(1), 419-447.
 • Yunus ÖZGER, Sicill İ Ahvâl Defterlerinde Kayıtlı Bayburtlu Devlet Memurları. History StudiesInternational Journal of History, 7(4), 69-85.,
 • Yunus ÖZGER, II Abdülhamid Döneminde Yozgat ın Sosyo Ekonomik Durumu. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(9), 19-46
 • Yunus ÖZGER, XIX Yüzyılın İlk Yarısında Yozgat'ın Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yapısı. Tarih Okulu, 9(XXVI), 117-143
 • Osmanlıdan Cumhuriyete İlk Yerli Sigorta Şirketi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 9(47), 279-286.
 • Sultan V. Mehmed Reşad’ın Edirne Seyahati. ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, 15(22), 135-162.
 • Ekonominin Millileştirilmesi Politikası Bağlamında Kurulan Bir Sigorta Şirketi: Osmanlı Milli Umum Sigorta Şirketi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(60), 441-458.
 • 1894 İstanbul Depreminde İzmit'te Afet ve Kriz Yönetimi
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Yunus ÖZGER, Erzurum Valisi Mehmed Emin Yurdakul Bey in Erzurum Vilayeti nin İhtiyaçları ve Gelişmesine Ait Layihası. Atatürk Dergisi- Journal of Atatürk (Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, 5(2), 115-149.
 • Yunus ÖZGER, XIX Yüzyılda Tortum un Nüfus Durumu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 8(2), 113-128
 • Yunus ÖZGER, Trabzon Valisi Hazinedârzâde Süleyman Paşa nın Muhallefâtı. Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi (International Journal of Black Studies),(2), 93-123.
 • Yunus ÖZGER, XIX Yüzyılın İlk Yarısında Tercan ve Köylerinin Demografik Yapısı 1835 Tarihli Nüfus Defterine Göre . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 59-75.
 • ÖZGER YUNUS (2009). Ermeni Ayaklanmalarında Fedailerin Uyguladığı Sıtratejiler. Ermeni Araştırmaları(31), 53-69.
 • ÖZGER YUNUS (2010). Mısır ın İdari ve Sosyo Ekonomik Yapısına Dair II Abdülhamit e Sunulan Bir Layiha. History Studies Ortadoğu Özel Sayısı/Middle East Special Issue, Doi: http://dx.doi.org/10.9737/hist_184
 • ÖZGER YUNUS (2011). Yusuf Ziya Yozgadî ve Temaşâ yı Celâl i Hüdâ Adlı Eseri. Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, 7(28), 115-151.
 • ÖZGER YUNUS (2011). Sultan Abdülmecid in Cezâyir i Bahr i Sefîd Akdeniz Adaları Gezisi 1 Haziran 1850 24 Haziran 1850 . Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi(193), 121-145.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Ermeni Tedhiş Cemiyetlerinin Oluşumunda Dini Milli Unsurlar ve Dış Bağlantılar İfade Tutanaklarına Göre. Hoş Görüden Yol Ayrımına Ermeniler, 4, 350-360.
 • Osmanlı nın Devlet Anlayışı Çete Mensuplarının Ailelerine Yapılan Yardımlar 1895 Bayburt Olayları Örneği. Ermeni Ayaklanmaları Sempozyumu, TTK Ankara
 • II Abdulhamit Devrinde Orduda Uygulanan Sosyal Güvenlik Politikası Ve Emeklilik Sistemi. II. Abdülhamid Sempozyumu, TTK Selanik Yunanistan 20-21 Şubat 2014.
 • 1828 1829 Osmanlı Rus Harbinden Sonra Ruslar Tarafından Bayburt tan Göç Ettirilen Reaya. Tarihi ve Kültürü İle 19. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu [International Symposium Of Bayburt With Its History And Culture From The 19th Century To The Present], 28-30 Mayıs 2014
 • 19 Yüzyıl Ortalarında Hereke nin Sosyo Ekonomik Yapısı. Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu
 • Sultan Abdülmecid in İzmit ve Hereke Seyahatleri. Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 2, 1096-1116.
 • 1834 te Yozgat ın Demografik Yapısı. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 1, 465-473

KİTAPLAR

 • Yunus ÖZGER, 1895 Bayburt Ermeni Ayaklanmaları, IQ Yyaınları, İstanbul 2007
 • Yunus ÖZGER, XIX Yüzyıl Bayburt Sosyo Ekonomik İdari ve Demografik Yapı, IQ yAY. iSTANBUL 2008
 • Yunus ÖZGER, Sicill i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Yozgatlı Devlet Adamları, IQ Yay, İstanbul 2010.
 • Yunus ÖZGER, Osmanlı Ordusunda Emeklilik Sistemi ve Askeri Tekaüd Sandığı 1865-1923, İstanbul 2011
 • Yunus ÖZGER, Bayburt Nüfus Defterleri 1835 -1848, Bakütam Yay, Ankara 2015
 • Yunus ÖZGER, Sultan II. Abdülhamid Dönemi Sigorta Sektöründe Milli Yapılanma: Osmanlı Sigorta Şirketi, İdeal Kültür Yay, İstanbul 2017.
Son Güncelleme: 16.02.2020 21:27:26