KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Züleyha DOĞANYİĞİT

Birim: Tıp Fakültesi
Alt Birim: Temel Tıp Bilimleri-Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: zuleyha.doganyigit@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: zuleyha.doganyigit@gmail.com
Telefon: 05357495772 / 3183 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Çayıralan / 1978
Uzmanlık Alanları: Histoloji-Embriyoloji-İmmünohistokimya-Apoptoz-Oksidatif Stres

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüTıp FakültesiHistoloji-Embriyoloji Anabilimdalı2012
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBiyoloji Bölümü2002
LisansErciyes Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiBiyoloji Bölümü1999

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2011 - Devam Ediyor : Türk Histoloji Embriyoloji Dernek Üyeliği
 • 2011 - Devam Ediyor : Hücre Ölümü araştırma Derneği Üyeliği
 • 2019 - Devam Ediyor : TSE Arı Ürünleri Ayna Komite Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2015 - Devam Ediyor : Anabilimdalı Başkanı
 • 2017 - 2019 : Dekan Yardımcısı
 • 2016 - Devam Ediyor : BOSUYAM Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2016 - 2017 : Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (Dönem I Koordinatör Yardımcılığı)
 • 2018 - 2019 : Fiili Hizmet Komisyonu Üyesi
 • 2017 - 2018 : Program Değerlendirme ve Müfredat Geliştirme Komisyonu Üyesi
 • 2017 - Devam Ediyor : UNIKOP Koordinatörü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • A heritable profile of six miRNAs in autistic patients and mouse models. SCIENTIFIC REPORTS
 • The effects of feeding obese rats with bee bread on leptin and ghrelin expression. Turkish Journal of Zoology
 • . The cardiotoxic effects of acute and chronic grayanotoxin-III in rats. Human and Experimental Toxicology
 • Examining the Antitumoral Effect of Cornelian Cherry (Cornus mas) in Ehrlich Ascites Tumor?induced Mice. Journal of the Anatomical Society of India
 • The ameliorating e?ect of cannabinoid type 2 receptor activation on brain, lung, liver and heart damage in cecal ligation and puncture-induced sepsis model in rats. International Immunopharmacology
 • The protective effect of cannabinoid type 2 receptor activation on renal ischemia–reperfusion injury. Molecular and Cellular Biochemistry
 • Cannabinoid type 2 receptor agonist JWH-133, attenuates Okadaic acid induced spatial memory impairment and neurodegeneration in rats. Life Sciences
 • Increased ACh-Associated Immunoreactivity in Autonomic Centers in PTZ Kindling Model of Epilepsy . Biomedicines
 • Investigation of protective e?ects of apilarnil against lipopolysaccharide induced liver injury in rats via TLR 4/ HMGB-1/ NF-?B pathway. Biomedicine Pharmacotherapy
 • Determination of histological, immunohistochemical and biochemical effects of acute and chronic grayanotoxin III administration in different doses in rats. Environmental Science and Pollution Research
 • All aspects of the toxic effects of lipopolysaccharide on rat liver and the protective effect of vitamin E and sodium selenite. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
 • Protective effects of propolis on female rats histopathological biochemical and genotoxic changes during LPS induced endotoxemia. PHYTOMEDICINE
 • Investigating Cardiac Morphological Alterations in a Pentylenetetrazol?Kindling Model of Epilepsy . Diagnostics
 • Apilarnil: A Novel Neuroprotective Candidate. Acta Neurologica Taiwanica
 • Histological, immunohistochemical and biochemical effects of bee bread on stomach tissue of obese rats. Bratislava Medical Journal
 • Carob Attenuates Nicotine-Induced Oxidative Stress and Intratesticular Damage in Male Rats. Andrologia
 • The Protective Role of Poplar Propolis Against Alcohol-Induced Biochemical and Histological Changes in Liver and Testes Tissues of Rats
 • Antioxidative role of propolis on LPS induced renal damage
 • Protective Effects of Sodium Selenite and Vitamin-E on LPS Induced Endotoxemia of Rats.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Investigation of Protective Effects of Apilarnil Against Lipopolysaccharide Induced Lung Injury in Rats
 • LPS’nin böbrek DNA’sı üzerine akut toksik etkisi ve apilarnilin koruyucu rolü
 • Percutaneous tracheostomy: An evaluation of the damage to cartilage tissue caused by the multiple dilatation method and the controlled rotating dilation technique
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ.
 • APİLARNİLİN ERKEK SIÇANLARDA LİPOPOLİSAKKARİTE (LPS) BAĞLI TESTİS TOKSİSİTESİNE KARŞI KORUYUCU ROLÜNÜN BELİRLENMESİ
 • DİŞİ SIÇAN MİDESİNDE GHRELİN EKSPRESYONUÜZERİNE OVARİEKTOMİNİN ETKİLERİNİN ANALİZİ
 • Pankreasın Embriyolojisi ve Histolojisi.
 • Propolis ve Böbreği Koruyucu Etkisi Propolis and Its Kidney Protective Effect
 • Propolis Ve Karaciğer Koruyucu Etkisi

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • ROLE OF INFLAMMATION IN ACUTE AND CHRONIC ADRIAMYCIN-INDUCED NEPHROPATHY.
 • Investigation of protective effects of apilarnil against lipopolysaccharide induced lung injury in rats.
 • THE DOSE-DEPENDENT EFFECTS OF DOXORUBICIN IN RAT LIVER TISSUE
 • Sıçanlarda lipopolisakkaritle oluşturulan böbrek hasarına karşı apilarnilin koruyucu etkilerinin otofajik yönden değerlendirilmesi
 • Sıçanlarda Çekal Ligasyon ve Puncture ile Oluşturulan Sepsis, Beyin Dokusunda Amiloid Beta Protein Birikimi ve Tau Hiperfosforilizasyonuna Neden Olur.
 • The Effects of Doxorubicin Administered Acute and Cronic Doses On Heart Tissue in Rats.
 • LPS’nin böbrek DNA’sı üzerine akut toksik etkisi ve apilarnilin koruyucu rolü
 • Investigation of the effect of grape seed, silver nitrate and silver nanoparticle on kidney damage induced by lipopolysaccharide (LPS).
 • Usage Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Fingerprint in Liver Tissue on Male Rats.
 • The Antitumor Effect of Rhamnetin on the Heart.
 • Determeniation Toxicity of Lipoplysaccharide with Antioxidant Capacity in Rat Pancreas.
 • INFLAMMATION IN DOXORUBİCİN-INDUCED TESTIS INJURY.
 • Effect of Lipopolysaccharide on Antioxidant Capacity of Rat Brain.
 • The Effects of Feeding Obese Rats by Bee Bread on IL-6 Expression in Rat Stomach
 • Kronik Hipoksiye Maruz Bırakılan Ratlardaki Mide Ghrelin Miktarı Üzerine Klorokuin’in Etkisi
 • Endotoxemia Induced DNA Damage in Rat Lung.
ULUSAL
 • Effect of chloroquine in hypoxia-inducedbowel damage.
 • Ratlara Akut Ve Kronik Farklı Dozlarda Grayanotoxın-III Verilmesinin Testis Dokusu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.
 • Endotoksemi Oluşturulmuş Sıçanlarda Propolisin Böbrek Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması.
 • Endotoksemi Oluşturulmuş Sıçanlarda Propolisin Karaciğer Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması
 • Cannabinoid Type 2 Receptor Activation Reduces Inflammation and Apoptosis in the Lung in Model of Sepsis Induced by Cecal Ligation Puncture
 • Ovrektominin Dişi Sıçan Midesinde Ghrelin Ekspresyonu Üzerine Ortaya Çıkardığı Etkilerin İncelenmesi.

KİTAPLAR

 • Her Yönüyle KANSER
 • Recent Advances in Health Sciences
 • Academic Studies in Health Sciences - IIVolume 2

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Araştırma Teşvik 1. Ödülü
PROJELER
 • Otistik Fare Beyin Dokularında LC3, Beclin ve p62 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması,Tübitak 1001
 • Farklı botanik orjinli Türk propolisinin sağlıklı gönüllülerde farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri
 • Serotonin ve Adenozin Bağımlı Respiratuar Plastisite Oluşumunda Hipoksik ve İnflamatuar Cevapların Karşılaştırılması,
 • Sıçanlarda Okadaik Asit ile Oluşturulan Alzheimer Modelinde Kannabinoid Tip 2 Reseptör Aktivasyonunun Etkisi,
 • Erkek sıçanlarda alkol bağımlılığının neden olduğu doku hasarı ve oksidatif stres üzerine propolisin koruyucu etkisi,
 • Hücre homojenatlarındaki spesifik proteinlerin expresyonlarının belirlenmesini sağlayan Western blot analiz laboratuarının kurulması,
 • Ratlarda Grayanotoksin III (Gtx-III)’Ün Kardiyotoksisitesinin Belirlenmesi,
 • Endotoksik Karaciğer Dokusunda Apilarnilin Otofaji Üzerine Etkisi,
 • Doku bütünlüğünün değerlendirilmesinde kullanılacak immünohistokimya analiz laboratuarının kurulması
 • Lipopolisakkarit (LPS) ile oluşturulan Endotoksik şok üzerine Apilarnilin Karaciğer Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi,
 • Vücut sıvılarındaki protein varlığını ve miktarını belirlemede kullanılacak ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay analiz laboratuarının kurulması,
 • Deneysel Epilepsi Modelinde Endoplazmik Retikulum Stresinin Nöroprotektif Ajanlarla İnhibisyonu
 • Obez Ratlarda Arı Ekmeği İle Beslemenin Mide Dokusunda Leptin ve Ghrelin Ekspresyonuna Etkisi,
 • Oksalat nefropati oluşturulmuş hayvan modelinde SS31 Elamipretidein inflamazom oluşumu üzerine etkisi,
 • Endotoksemi oluşturulmuş sıçanlarda propolisin karaciğer koruyucu etkinliği
 • Deneysel Epilepsi Sıçan Modelinde Vagus Sinirinin Araştırılması
 • Linagliptin Ve İnsülin Kombine Tedavisinin Tip 1 Diyabetik Fare Kalbindeki Katlanmamış Protein Cevabına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi,
 • Ratlara cisplatin verilmesi nedeniyle oluşan sperm karakteristikleri , testiküler hasar ve oksidatif stres üzerine apilarnilin koruyucu rolünün belirlenmesi
 • Na kanalları üzerine etkili bir nörotoksin olan GTX (grayanotoksin)-III`ün ratlarda seksüel fonksiyon üzerine akut ve kronik etkilerinin belirlenmesi,
 • Ehrlıch Assit Tümör Oluşturulan Farelerde Kızılcık(Cornus Mas)’xxIn Antitümöral Etkisinin Araştırılması,
 • Otistik Fare Beyin Dokularında LC3, Beclin ve p62 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması
Son Güncelleme: 07.07.2020 12:15:16