KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YAKUT

Birim: İlahiyat Fakültesi
Alt Birim: Felsefe ve Din Bilimleri
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: selahattin.yakut@yobu.edu.tr
Kişisel E-posta: selahattin_yakut@hotmail.com
Telefon: 05052593733 / 5495 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Psikoloji, Eğitim, Sosyoloji

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüFelsefe ve Din BilimleriDin Psikolojisi2016
Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüFelsefe ve Din BilimleriDin Psikolojisi2012
LisansAnadolu Üniversitesi / SosyolojiSosyoloji2017
LisansAnkara Üniversitesi / İlahiyat Fakültesiİlahiyat1999

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2019 - Devam Ediyor : Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyesi
 • 2019 - Devam Ediyor : İlahiyat Fakültesi Kurulu Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı
 • 2019 - Devam Ediyor : Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
 • 2002 - 2018 : Milli Eğitim Bakanlığı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • 1. Üniversite Öğrencilerinde Öz-Denetim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Issn:1307-9581, Cilt.12 Sayı.65, ss.1409-1418. https://orcid.org/0000-0002-3189-2123, Doi::http://dxdoi.org/1017719/jisr.2019.3549.
 • 2. “Öğretmenlerde Psikolojik İyi Oluş ve İş Yerinde Dışlanma İlişkisi, TurkishStudies – SocialSciences, Volume 13/18 Summer 2018, p. 1357-1376, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13883, ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
 • 3. “Öğretmenlerde Öznel İyi Oluş: KKTC Örneği”,SocialSciencesStudiesJournal,ISSN:2587-1587, Vol:4, Issue:18, pp.1737-1746.https://orcid.org/0000-0002-3189-2123. DoiNumber :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.550
 • 4. Öğrencilerde Şiddet Eğilimi”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi / ISSN:1694-528X, Sayı.61,ss. 743-758.
 • 5. “Öğrencilerde Yalnızlık Problemi”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-/Journal of the Human andSocialScienceResearches / ISSN: 2147-1185, Cilt: 5, Sayı: 8,ss. 3069-3084.DOI: 10.15869/itobiad.267166
 • 6. “Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi/ ISSN: 2148-2071, Cilt:6, Sayı:11, ss. 69-94.
 • 7. “Hayatın Anlamı ve Din”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / ISSN 1300-9672, Sayı.33, ss.45-60.
 • 8. Lise Öğrencilerinde Dindarlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (MESNED İlahiyat Araştırmaları Dergisi) / ISSN: 1308-9684, Cilt.3, Sayı.2,ss. 223- 255.
 • 9. Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimi Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (MESNED İlahiyat Araştırmaları Dergisi)/ ISSN: 1308-9684, Cilt:3, Sayı:1,ss. 143-189.
 • 10. (Yayın aşamasında) Mevsimsellik ve Dindarlık İlişkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi..ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Üniversite Öğrencilerinde Pozitiflik: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği /1. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES) ( 22-23 Şubat İstanbul). Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES) Tam Metin Kitabı, Editör: Prof. Dr. Nesrin Sis. ISBN: 978-605-7736-85-7, Elazığ: Asos Yayınevi. ss. ss.364-381.
 • 2)- VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Algısı. 6th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences June 13-15. (Editörler:Zafer Gölen & Zehra Göre) VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu / Ankara Tam Metin Bildiri Kitabı,. ISBN: 978-605-7602-79-4, Elazığ: Asos Yayınları, ss.16-32. www.asosyayinlari.com
 • 3)- VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Üniversite Öğrencilerinde İntikam Eğilimi. 6th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences June 13-15. (Editörler:Zafer Gölen & Zehra Göre) VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu / Ankara Özet Bildiri Kitabı,. ISBN: 978-605-7602-60-2, Elazığ: Asos Yayınları, ss.16-32. www.asosyayinlari.com
ULUSAL
 • 1)- 5. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi ( Din-Şiddet İlişkisi”, 5. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 13-16 Ekim, 5. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Ankara: Gazi Üniversitesi ss. 465-468. (http://www.usbek5.gazi.edu.tr).

KİTAPLAR

 • 1. Yabancılaşma (Psiko-Sosyal Bir Bakış) ISBN: 978-625-7954-76-1 İksad Internatıonal Publıshıng House
 • 2. Yalnızlık (Psiko-Sosyal Bir Bakış) .ISBN:978-605-7695-06-2 İksad Internatıonal Publıshıng House
 • 3. Dindarlık - Şiddet İlişkisi, Türkiye Alim Kitapları / ISBN-13: 978-3-639-67290-9.
 • 4. Üniversite Öğrencilerinde İntikam Eğilimi, Editör:Ahmet Dönger - Hacı Yıldız. Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar. ISBN • 978-9940-540-93-7. Cetinje: IVPE. ss.335-352.
 • 5. “Şiddeti Sorgulamak”, Çocuk Ve Şiddet: Toplumsal Şiddetin Cenderesinde Çocuklar, Şiddetin Mağduru Olarak Çocuklar, Editör: Hasan Büker. SAMER Bilimsel Yayınlar Serisi, Cilt:1, ss.35-41.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Başarı Belgesi– Polatlı Kaymakamlığı – 02/08/2018 tarih ve 1932/217 sayılı belge
 • TÜBİTAK -TEŞEKKÜR BELGESİ (2017)
ATIFLAR
 • 1. Deveci, Bilal (2019). Mental İyı Oluş Ve Devamsızlık Tutumu Arasındakı İlışkının İncelenmesı: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 1 Alanında Yeni Ufuklar (İçinde). Editörler:Prof. Dr. Sinan Sönmez ve ark.). ISBN • 978-605-7749-93-2 (Yakut, S. ve Yakut, İ. (2018). Öğretmenlerde psikolojik iyi oluş ve iş yerinde dışlanma ilişkisi. Turkish Studies, 13 (18), 1357-1376)
 • 2. Türker, Rumeysa Nur (2019).Savaş Mağduru Sığınmacı Çocuklarda Hayat ve Tanrı Algısı:7-12 Yaş Arası Suriyeli Çocuklar. Eskiyeni,Sayı:39, ss.367-389. (Şentürk, H. & Yakut, S. (2014). Themeaning of life andreligion. (Hayatın anlamı ve din). Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(33):45-60).
 • 3. Çobanoğlu, Fatma (2019).Öğretmenlerin Yaşadıkları Örgütsel Yalnızlık. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Ve Akreditasyon Kongresi Tam Metin Kitabı (İçinde). Editörler: Arzu Meryem Demirkıran ve ark.). E book. ISBN:978-605-80108-0-2. (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 4. Karakuyu, Akın (2019). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkuları ve yalnızlık durumlarının nomofobilerine katkısı. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi. 14 (54). 93 - 106. (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 5. Kımter, Nurten (2019).Din Görevlilerinin Hayatı Anlamlandırma Seviyelerinin Ölüm Kaygısı ve BazıDeğişkenler Açısından İncelenmesi. Toplum Bilimleri Dergisi.ISSN:1306-7877 e-ISSN:2147-5644,27, ss.563-602 ((Şentürk, H. & Yakut, S. (2014). Themeaning of life andreligion. (Hayatın anlamı ve din). Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(33):45-60.
 • 6. Soylu, Gamze ve Kumcağız, Hatice (2019). The Loneliness Levels as the Predictor of University Students’ Violence Tendenc. International Online Journal of Educational Sciences. ISSN: 1309-2707. 11 (5), 189-199 (Certel, H., Yakut, S., Yakut, İ., & Gülsün, B. (2016). Öğrencilerde yalnızlık problemi. Journal of the Human and Social Science Researches, 5(8), 3069-3084).
 • 7. Ataç, Serpil ve Akalp, Gizem (2019). The Effect of Loneliness Perception Perceived As a Psychosocial Risk on Work Satisfaction and Intention to Leave.. (Editör: Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu). 2. Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu 11-13 Ekim 2019 Paris, Fransa Tam Metin Bildiri Kitabı- 1, ISBN: 978-605-7736-37-6, ss.189-200. Elazığ: ASOS Yayınevi. (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 8. Uysal, Veysel ve Turan, Yahya (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sürekli Kaygı, Dindarlık Ve Saldırganlık Eğilimleri Arasındaki İlişkiler. bilimname XL, 4, 67-104 doi: http://dx.doi.org/10.28949/bilimname.577468 (Yakut, Selahattin (2016), “Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi”, Doktora Tezi, Isparta:Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • 9. ÇETİN, Abdullah (2019). An Analysis of the Relationship between Teachers’ Subjective Wellbeing and Their Occupational Resilience. Sakarya University Journal of Education. Cilt.9, Sayı.3. 506-521 (Yakut, S. (2018). Öğretmenlerde öznel iyi oluş: KKTC örneği, Socıal Scıences Studıes Journal 4(18), 1737-1746)
 • 10. BOZKURT, Öznur (2019).Örgütsel Yalnızlık. Editör:Erdoğan Kaygın-Gözde Kısa, Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış (İçinde), Konya: Eğitim Yayınevi, ss.61-75.( Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 11. KARABULUT, Baran (2019). Ortaöğretim Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı Ve Şiddet Eğilimi İlişkisi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 1. Psikoloji Öğrenci Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, ss.60-67. 27 Nisan 2019. www.29mayis.edu.trss.60-67.( Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık-şiddet eğilimi ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta).
 • 12. GÜVENDİ, Burcu Güvendi1 &ABANOZ, Engin Işık (2019). Examination of Exercise Dependency Levels and State of Loneliness in Students of Sports Sciences Faculty, International Journal of Higher Education, ISSN 1927-6044 E-ISSN 1927-6052, Cilt:8, Sayı:4, ss.231-238. (Certel, H., Yakut, S., Yakut, İ., & Gülsün, B. (2016). Loneliness problem in students. Journal of the Human and Social Sciences Researches, 5(8), 3069-3084. https://doi.org/10.15869/itobiad.267166)
 • 13. TÜZEL İŞERİ, Emel (2019). An Investigation Of Teachers Job-Related Affective Well-Being In Terms Of Their Personal Variables And School Principals’ Leadership Styles", International Online Journal Of Educational Studies, 11(3), 145-172., Doi: DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2019.03.011 (Yayın No: 5122733) (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısındanincelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 14. TÜZEL İŞERİ, Emel (2019). An Investigation Of Teachers Job-Related Affective Well-Being In Terms Of Their Personal Variables And School Principals’ Leadership Styles", International Online Journal Of Educational Studies, 11(3), 145-172., Doi: DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2019.03.011 (Yayın No: 5122733) (Yakut, S.,& Yakut, İ. (2018). Öğretmenlerde psikolojik iyi oluş ve iş yerinde dışlanma ilişkisi, TurkishStudies – International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic (SocialSciences), Volume 13/18, Summer 2018, p. 1357-1376, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13883, ANKARA-TURKEY.)
 • 15. GAFA, İbrahim & DİKMENLİ,Yurdal (2019). Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED). Cilt 5, Sayı 1, Sayfa 131-150. (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 16. Karademir, Tamer, Kayabaşı, Ayhan & Vural, Mehmet (2019). Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Eğilim Durumlarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. ISSN: 2536-5339, 4(2), 243-255. (Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık-şiddet eğilimi ilişkisi. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Isparta.)
 • 17. KARATAŞ, Kasım & BALOĞLU, Mustafa (2019). Tevekkülün Psikolojik Yansımaları. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt:19 Sayı:1 e-ISSN 2564-6427. (Yakut, S., & Certel, S. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 18. YILMAZLAR,Okan &CAMADAN, Fatih (2019). Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Sayı.53, 411-449. (Yakut, Selahattin (2016), “Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi”, Doktora Tezi, Isparta:Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • 19. KARSLI, Necmi (2019). Gençlerde internet bağımlılığı ve dindarlık ilişkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, e-ISSN: 2587-1854 OMUIFD, 46: 225-260. (Yakut, Selahattin (2016), “Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi”, Doktora Tezi, Isparta:Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • 20. KARSLI, Necmi (2019). Gençlerde Sınav kaygısı, dindarlık ve dua ilişkisi, AİBU İlahiyat Fakültesi Dergisi, e-ISSN:2148-0494,C.7, S.13, 7:190-219, Doi:https://doi.org/10.33931/abuifd.526366. (Yakut, Selahattin (2016), “Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi”, Doktora Tezi, Isparta:Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • 21. ARSLAN, Ömer Emre, YAVUZ, Ercan (2019). “Örgütsel Adalet, Örgütsel Anomi Ve ÖrgütselGüven Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, TurkishStudies – SocialSciences, Volume 14/2 Summer 2019, p. 113-134, DOI: 10.7827/TurkishStudies.14792, ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY. (Yakut, S.,& Yakut, İ. (2018). Öğretmenlerde psikolojik iyi oluş ve iş yerinde dışlanma ilişkisi, TurkishStudies – International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic (SocialSciences), Volume 13/18, Summer 2018, p. 1357-1376, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13883, ANKARA-TURKEY.)
 • 22. KURTKAPAN, Hamza (2019) “Kentte Yaşayan Emeklilerin İyi Oluş Halleri:İstanbul Örneği”, TurkishStudies – SocialSciences, Volume 14/1 Summer 2019, p. 119-131, DOI: 10.7827/TurkishStudies.14687, ISSN: 2667-5617, ANKARA-TURKEY. (Yakut, S ve Yakut, İ. (2018) “Öğretmenlerde Psikolojik İyi Oluş ve İş Yerinde Dışlanma İlişkisi, TurkishStudies – SocialSciences, Volume 13/18 Summer 2018, p. 1357-1376, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13883, ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.).
 • 23. KESİCİ, Ahmet (2019). “Üniversite Öğrencilerinde Dışadönüklük, Sosyal Ağları Kullanma Sıklığı ve Cinsiyetin Problemli Sosyal Ağ Kullanımına Etkisinin İncelenmesi”, Psikoloji Çalışmaları / Studies in Psychology, Cilt 39 , Sayı 1, ss.1-22. (Yakut, S. & Certel, H. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Birey ve Toplum, 6(11), 69-93)
 • 24. KESİCİ, Ahmet (2019).“Do SocıalStudentsUseSocıalMedıaMoreOften?”, Turkish Online Journal of DistanceEducation-TOJDE, ISSN 1302-6488 Volume: 20 Number: 2 Article 8, pp.121-133.(Yakut, S. & Certel, H. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Birey ve Toplum, 6(11), 69-93)
 • 25. TABAK, Işıl, ARGON, Türkan (2018).“Duygusal İşçilik ve İş Yaşamında Yalnızlığa Yönelik Öğretmen Görüşler”,İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, ss. 01-13
 • 26. BEYAZ, Rafet (2018). “Dindarlık Ve Hedonik Tüketim İkilemi: Dini Kaideler Haza Dayalı Tüketimi Engeller Mi?”,Journal Of SocialAndHumanitiesSciencesResearch (JSHSR), 5/30, pp.4149-4168. (ISSN:2459-1149), Jshsr.com (Yakut, S. (2012), Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi, YL Tezi, Isparta:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • 27. ERSANLI, Ercümend, DURAN, Volkan (2018).“Bazı Değişkenlerde Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”,Journal Of SocialAndHumanitiesSciencesResearch(JSHSR), 5/29, pp.3929-3936.(ISSN:2459-1149), Jshsr.com (Certel, H., Yakut, S., Yakut, İ., & Gülsün, B. (2016). Loneliness problem in students. Journal of theHuman andSocialScienceResearchers, 5, 3069–3084)
 • 28. ÜNAL, Serdar (2018).“TheMeaningCrisis of Youth in A World of RiskyStrangers: Mental DisordersandSuicides”, Journal of CurrentResearches on SocialSciences (JoCReSS), www.stracademy.org/jocress,ISSN: 2547-9644, 8/3, doi: 10.26579/jocress-8.3.9, pp.129-153. (Şentürk, H. & Yakut, S. (2014). Themeaning of life andreligion. (Hayatın anlamı ve din). Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(33):45-60.
 • 29. YILMAZ Sema (2018), “An Empirical Research on the Relationship Between ʿUmra Worship and Meaning in Life and Hopelessness”, Cumhuriyet Theology Journal, ISSN: 2528-9861 e-ISSN: 2528-987X, 22 (3): 1687-1710. (Şentürk, Habil- Yakut, Selahattin (2014).“Hayatın Anlamı ve Din”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33/2, 45-60)
 • 30. YILMAZ Sema (2018), “Umre İbadetinin Hayatın Anlamı ve Umutsuzlukla İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, ISSN: 2528-9861 e-ISSN: 2528-987X, 22 (1), ss.543-570. (Şentürk, Habil- Yakut, Selahattin (2014).“Hayatın Anlamı ve Din”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33/2, 45-60)
 • 31. TURAN, Yahya, ÇEKİÇ, Ahmet (2018). “CopingwithLoneliness: Loneliness, ReligiousCoping, Religiosity, Life SatisfactionandSocial Media Usage”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet TheologyJournal, ISSN: 2528-9861 e-ISSN: 2528-987X, 22(3), pp.1711-1745. (Certel, Hüseyin – Yakut, Selahattin – Yakut, İdris – Gülsün, Bilal (2016). “Öğrencilerde Yalnızlık Problemi”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5/8, 3069-3084)
 • 32. TURAN, Yahya, ÇEKİÇ, Ahmet (2018). “CopingwithLoneliness: Loneliness, ReligiousCoping, Religiosity, Life SatisfactionandSocial Media Usage”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet TheologyJournal, ISSN: 2528-9861 e-ISSN: 2528-987X, 22(3), pp.1711-1745. ((Yakut, Selahattin (2016), “Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi: Polatlı Örneği”, Doktora Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.)
 • 33. TURAN Yahya (2018),“Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, ss.479-516, 2018. (Certel, Hüseyin – Yakut, Selahattin – Yakut, İdris – Gülsün, Bilal (2016). “Öğrencilerde Yalnızlık Problemi”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5/8, 3069-3084)
 • 34. TURAN Yahya (2018), “Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, ss.479-516, 2018. (Yakut, Selahattin (2016), “Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi: Polatlı Örneği”, Doktora Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.)
 • 35. KIVILCIM Salih & BEKTAŞ Havva Merve (2018), Lise Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmatik Yaşam Olayları, Yalnızlık, Utangaçlık Ve Suçluluğun; Cinsiyete, Lise Türlerine Ve Sınıf Düzeylerine Göre İncelenmesi (Arnavutköy Örneği),2017-2018 Araştırma, Arnavutköy Rehberlik Ve Araştırma Merkezi. (Certel, H., Yakut, S., Yakut, İ., Gülsün, B. (2016). “Öğrencilerde Yalnızlık Problemi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), ss. 3069-3084.)
 • 36. AYDIN, Cüneyd (2018),Televizyondaki Dini Programlara Yönelik Tutumlar İle Dindarlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-2132-21-0, DOI: 10.21733/ibad.416756, ss.80-91. 9-11 Nisan, İstanbul-Türkiye.(Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık Ve Dindarlık İlişkisi, (Doktora Tezi), Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.)
 • 37. YİLGİN Ahmet,ALPULLU Aytekin (2018),Research Of LonelınessLevels Of FootballersInAmateur Football Clubs,EuropeanJournal of EducationStudies, Volume 4, Issue 5, pp.60-73 ISSN-L: 2501 – 1111, doi: 10.5281/zenodo.1222195,Available on-line at: www.oapub.org/edu. (Certel, H, Yakut, S, Yakut, İ,Gülsün, B . (2016). Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human andSocialScienceResearches, 5 (8), 3069-3084. DOI: 10.15869/itobiad.267166)
 • 38. EMİROĞLU, Mürşide, BİNDAK, Recep (2018).Lise 9.Sınıf Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Sosyal Problem Çözme Becerileri İle Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Socıal Scıences Studıes Journal SSSjournal (ISSN:2587-1587), 4 (21),pp.3385-3394. (Yakut, S. (2012). “Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.)
 • 39. CEYLAN, İsa (2018). Dehşet yönetimi kuramı ve terör saldırıları sonrası yaşanan dehşet üzerine nitel bir inceleme.Terör ve Madde Bağımlılığı Tam Metin Kitabı içinde, Editörler: Adem Solak-Zahir Kızmaz, Samsun:Uluslararası Şiddet ve Travmalar Kongresi,ss.160-189. ((Şentürk, Habil- Yakut, Selahattin (2014). “Hayatın Anlamı ve Din”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33/2, 45-60)
 • 40. ERDİRENÇELEBİ Meral, ERTÜRK Ebru (2018),Çalışanların Örgütsel Yalnızlık Algısının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri,Gaziantep UniversityJournal of SocialSciences, Cilt.17, Sayı.2, ss.603-617.(Yakut, S. &Certel, H. (2016). Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Birey ve Toplum, 6(11), 169-193.)
 • 41. YÜKSEL Zeynep & BİÇER Esma (2017), İmam Hatip Lisesi Ve Diğer Lise Türlerindeki Öğrencilerin Dindarlık Düzeyleri İle Bazı Zararlı Alışkanlık Ve Kötü Davranışlara Sahip Olma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kırıkkale Örneği), Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları (Editörler:İlhan ERDEM; İbrahim AŞLAMACI; Recep UÇAR), İnönü Üniversitesi Yayınları, Cilt:2, ISBN:978-975-8573-32-5 Sertifika No:26607, ss.459-469.Malatya. (Yakut, Selahattin (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi. YüksekLisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,.)
 • 42. ALBAYRAK Güldener (2017), “Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak, Psikolojik İyi Oluş Ve Öznel İyi Oluş”, Eğitim Araştırmaları (Editör: Hamarta E. vd.), Çizgi Kitabevi Yayınları, ss.41-47. ISBN: 978-605-196-090-6 Yayıncı Sertifika No:1753 (Yakut, S. Certel H. (2016). Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Birey ve Toplum. 6 (11) s.69-93.)
 • 43. ÖZPULAT, Funda (2017), “Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri ile Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişki”, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2), 151-161 (Yakut, Selahattin (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi. YüksekLisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.)
 • 44. AKGÜL, Hanife (2017), “Lojistik Sektörü Çalışanlarının Duygusal Ve Sosyal Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”,TheJournal of International Lingual, SocialandEducationalSciences (JILSES), 3 (2), ss.269-287. (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). “Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Birey ve Toplum, 6(11), 69-93.)
 • 45. ARAL Neriman, GÜRSOY Figen, AYDOĞDU Fatih, ÖZDOĞAN ÖZBAL Ece, (2017), Göçmen Aileye Sahip Olan Ve Olmayan Çocukların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu Kitabı, (Editör: Yrd. Doç. Dr Hüsrev Akın), Cilt:1, ss. 279-291. ISBN Takım No: 978-975-01338-8-6 (Tk) Kitap No: 978-975-01338-9-3. (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Birey Ve Toplum, 6 (11), 69-93.)
 • 46. KIRALP, F. Sülen Şahin, SERİN, Nergüz B. (2017), “A Study of Students’ LonelinessLevelsandTheirAttachmentStyles”, RedFame, Journal of Educationand Training Studies, Vol:5, No:7 July, ss. 37-45, ISSN 2324-805X / E-ISSN 2324-8068, URL: http://jets.redfame.com. (Certel, H., Yakut, S., Yakut, İ., & Gülsün, B. (2016). Loneliness problem in students. Journal of the Human andSocialScienceResearchers, 5, 3069–3084.)
 • 47. ÇAVUŞOĞLU, Hüseyin, BAYRAM, Tuğçe (2017), “Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık İle Siyasal Katılma İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Issn: 1307-9581, Cilt. 10, Sayı. 49,ss. 79-96. www.sosyalarastirmalar.com. (Yakut, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.)
 • 48. SAĞLAM Akif, İKİZ F. Ebru (2017), “OrtaokulÖğrencilerininŞiddetEğilimleri İle OkulaBağlılıkDüzeyleriArasındakiİlişkininİncelenmesi”, İlköğretim Online, 16(3), 1235-1246. [Online]:http://ilkogretim-online.org.tr (Yakut, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.)
 • 49. ÇELİK O. Burçak, KURTİPEK Serkan, YENEL Fatih, İLHAN E. Levent (2017), “Sport And Loneliness In University Students”, Science, Movement and Health, Vol. XVII, ISSUE 2 Supplement, 238-243. (Certel H, Yakut S, Yakut İ, ve Gülsün B, 2016, Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8).)
 • 50. ÇELİK O. Burçak, KURTİPEK Serkan, YENEL Fatih, İLHAN E. Levent (2017), “Sport And Loneliness In University Students”, Science, Movement and Health, Vol. XVII, ISSUE 2 Supplement, 238-243. (Yakut S ve Certel H, 2016, Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi. Birey ve Toplum, 6(11).,69-93.)
 • 51. ULU, Mustafa & İKİS, Mehmet (2016). Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 30(41). Ss.75-96. (Yakut, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.)
 • 52. Özdemir, Jale (2019). Otoriter Kimlik Yapısının Flört Şiddeti Üzerine Etkisi: Çukurova Üniversitesi Adana Örneği,Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Mersin. (Yakut, Selahattin (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta).
 • 53. Toka, Fatma Nur, İnan, Maruf Buğra, Ergin, Mesut & Kavcı, Sultan (2018). Üniversite Öğrencilerinde Algilanan Duygusalistismar İle Şiddet Eğilimi Arasindaki İlişki. Uygulamalı Araştırma Raporu. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sivas. (Yakut, Selahattin (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta).
 • 54. Koç, Ahmet (2019). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri İle Motivasyonel Dindarlıklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa. (Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık-şiddet eğilimi ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.)
 • 55. Sınır, Resul (2019). 9 Ve 12 Yaş Grubu Öğrencilerin Yürütücü İşlevleri İle Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul. ((Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık-şiddet eğilimi ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.)
 • 56. Karaboğa, Fatih (2018). Ebeveyn Reddi Algısı Yüksek Olan Ergenlerin Şiddet Eğilimine Yönelmesinde Bağlanma Biçiminin Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. (Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık-şiddet eğilimi ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.)
 • 57. Yılmazlar, Okan (2018). Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize (Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde yabancılaşma, yalnızlık ve dindarlık ilişkisi: Polatlı örneği (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • 58. Akgül, Mehmet Haşim (2019). Profesyonel Futbolcuların Dini İnançlarının İncelenmesi Ve Dinin Motivasyona Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara (Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde yabancılaşma, yalnızlık ve dindarlık ilişkisi: Polatlı örneği. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 90-94.
 • 59. İnce, Numan (2019). Dindarlık Ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi: Burdur Örneği. Yüksek Lisans Tezi.SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta (Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık-şiddet eğilimi ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.)
 • 60. Yılmaz, Fatih (2019). Dindarlık Ve Hoşgörü İlişkisi (Konya Merkez İlçelerinde Görev Yapan Öğretmenler Örneği), Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya ((Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde yabancılaşma, yalnızlık ve dindarlık ilişkisi: Polatlı örneği. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 90-94)
 • 61. Yorulmaz, Mehmet (2019). Bireysel Ve Takım Sporcularının Dindarlık İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun (Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık-şiddet eğilimi ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.)
 • 62. Kurt, Erhan (2019).Parçalanmış ve Çekirdek Aileye Sahip Çocukların Yalnızlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması:Karaman Örneği. Yüksek Lisans Tezi.Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman. (Certel,h.,Yakut, s., Yakut,İ. & Gülsün, B. Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3069-3084. ve Certel, h.(2016)
 • 63. AVAN, Oğuzhan (2019). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri İle Tek Başına Olmayı Tercih Etme Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin (Certel, H., Yakut, S., Yakut. İ., Gülsün, B. (2016). Öğrencilerde yalnızlık problemi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 3069-3084)
 • 64. Turhan, Özge (2019). Duygusal Emeğin Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Yaşamda Yalnızlığın Aracı Rolü: Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. (Yakut, Selahattin, Hüseyin Certel (2016). “Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Birey ve Toplum,, s.69-93)
 • 65. Kaya, Tayfur (2020). Ergenlerde Saldırganlık ve Dindarlık İlişkisi. Doktora Tezi.Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. (Yakut, S., (2012), Lise öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi,Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta)
 • 66. Kaya, Tayfur (2020). Ergenlerde Saldırganlık ve Dindarlık İlişkisi. Doktora Tezi.Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. (Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2); 223-255).
 • 67. GÜLTAÇ, Aylin Sinem (2019). Örgütsel Sapma Ve Nezaketsizlik Davranışları İlişkisinde İşyerinde Dışlanmanın Aracı Rolü: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Yakut, S., ve Yakut , İ. (2018) “Öğretmenlerde Psikolojik İyi Oluş ve İş Yerinde Dışlanma İlişkisi”. Electronic Turkish Studies, 13(18), 1357-1376)
 • 68. YABANCI, Cemile (2019).Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumları İle Narsisizm Ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.(Certel, H., Yakut, S., Yakut, İ., & Gülsün, B. (2016). Öğrencilerde yalnızlık problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 3068-3084).
 • 69. DURSUN, Meral (2017). Orta Öğretim Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Yalnızlık, Yaşam Doyumu Ve Bazı Kişisel Özellikler Bakımından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan. (Yakut, S. Ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 69-94.
 • 70. KILIÇ, Büşra (2018). İşyerinde Yalnızlık Ve İşyerinde Dışlanma Sarmalında Presenteeısm: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya (Yakut, Selahattin ve Certel, Hüseyin (2016). Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Birey ve Toplum Dergisi, 6 (11), 69- 93).
 • 71. ELMAS, Hatice (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerinin Bazı Kişilik Özellikleri İle İlişkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Yakut, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi. YüksekLisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta)
 • 72. SOYLU, Gamze (2019). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Yordayıcısı Olarak Yalnızlık Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Ünġversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. (Certel, H., Yakut, S., Yakut, İ. ve Gülsün, B. (2016). Öğrencilerde yalnızlık problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 5(8), 3069-3084).
 • 73. KURUÇAY, Yasin (2019). Ergenlerde Dindarlık Ve Hayatın Anlamı Arasındaki Çok Yönlü İlişki Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa (Şentürk, Habil, Selahattin Yakut, “Hayatın Anlamı ve Din”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.F.D. sayı: 33, Yıl: 2014/2, ss.45-60)
 • 74. KURUÇAY, Yasin (2019). Ergenlerde Dindarlık Ve Hayatın Anlamı Arasındaki Çok Yönlü İlişki Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa (Yakut, Selahattin, Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi, (Yüksek Lisans Tezi), Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, 2012)
 • 75. ERDEM, Büşra (2019). Problemli İnternet Kullanımının Sosyal Kaygı Ve Yalnızlık İle İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lefkoşa. (Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi:Polatlı Örneği, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta)
 • 76.SABİT, Selvi (2018). Farklı Klasmanlardaki Futbol Hakemlerinde Şiddet Eğilimi, Psikolojik Dayanıklılık Ve Karar Verme Düzeyi: Türkiye Açısından Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kocaeli. (Yakut, s. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta)
 • 77. TABAK, Işıl (2017). Duygusal İşçilik Ve İş Yaşamında Yalnızlığa Yönelik Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu. (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerin yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94).
 • 78. ÇAKIR, Orhan (2017). Ergenlerin Kan Basıncı Değerleri Ve Yalnızlık Düzeylerinin İnternette Harcadıkları Zaman İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Manisa. (Certel H, Yakut S, Yakut İ, Gülsün B. (2016).Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ,5(8), 3069-3084)
 • 79. AKGÜN DEMİRCİ, Nihan ( 2017). Madde Kullanım Bozukluğu Olan Erkek Bireylerin Yalnızlık Düzeyinin Ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerin yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 80. SOLMAZ, Filiz (2018). Okul Çağındaki Suriyeli Sığınmacı Çocukların Yalnızlık Ve Depresyon Durumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Şanlıurfa. (Certel H, Yakut S, Yakut İ, Gülsün B. (2016).Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ,5(8), 3069-3084)
 • 81. ÖZKAN, Zuhal (2019). Türkçe Ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki.Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Bolu (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerin yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 82. GAFA, İbrahim (2019). Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve İş Yaşamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Kırşehir (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 83. GAFA, İbrahim (2019). Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve İş Yaşamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Kırşehir (Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi: Polatlı Örneği. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta)
 • 84. YÜKSEL, Esra (2019). Sosyal Medya Bağımlılığı, Yalnızlık Ve Kendini Gizleme Arasındaki İlişki: Konya Örneğinde Bir Saha Araştırması.Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Ünġversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Konya (Certel H, Yakut S, Yakut İ, Gülsün B. (2016).Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ,5(8), 3069-3084)
 • 85.GÖNÜLLÜ, Hatice (2019). İş Yaşamında Yalnızlık Algısının Kariyer Gelişimi Üzerindeki Etkisi: İstanbul’daki Mağaza Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Burdur (Yakut, S. ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94)
 • 86. ALTIN, Yasin (2019). Spor Yapan Ve Yapmayan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin Ve Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Akademik Başarıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sivas (Certel H, Yakut S, Yakut İ, Gülsün B. (2016).Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ,5(8), 3069-3084)
 • 87. TOHAN, İbrahim (2019). Birey Örgüt Uyumunun İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya. (Yakut, S., ve Certel, H. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 69-94.)
 • 88.TAYMAZ, Aslı Hilal (2019). Ergenlerin Algıladıkları Helikopter Ebeveyn Tutumları İle Yalnızlık Düzeyinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara (Certel H, Yakut S, Yakut İ, Gülsün B. (2016).Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ,5(8), 3069-3084)
 • 89. KAYNAK, Mehmet Ali (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ve Duygusal Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak Otomatik Düşünceler Ve Duyguları Yönetme Becerilerinin Rolü .Yüksek Lisans Tezi. Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Muğla (Certel H, Yakut S, Yakut İ, Gülsün B. (2016).Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ,5(8), 3069-3084)
 • 90. SUDANÇIKMAZ, Kadir (2019). Öğretmenlerin İşe Yabancılaşma Algıları, Taşra-Kent Karşılaştırması. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. (Yakut, S., (2016). “Öğretmenlerde yabancılaşma, yalnızlık ve dindarlık ilişkisi, Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta)
 • 91. DURSUN, Neslihan (2019). Evli Ve Bekâr Bireylerin Yaşamın Anlamı Ve Maneviyat Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. (Şentürk, H. ve Yakut,S. (2014). Hayatın Anlamı ve Din. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(33): 45-60)
 • 92. KILAVUZ ÇALIŞKAN, Esra (2019). Psikolojik Danışman Adaylarının Yaşamda Anlama İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bursa. (Şentürk, H. ve Yakut,S. (2014). Hayatın Anlamı ve Din. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(33): 45-60)
 • 93. AKGÜL, Recep (2020). Öğretmenlerin Algısal Mobbing Düzeylerinin Örgütsel Sosyalleşme, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Yalnızlık Düzeyleri İle İlişkisi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Elazığ (Yakut, S., Certel, H. (2016). Öğretmenlerde yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Birey ve Toplum, 6(11), 169-193)
 • 94.KAYA, Tayfur (2020). Ergenlerde Saldırganlık Ve Dindarlık İlişkisi. Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri. (Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2); 223-255)
 • 95.KAYA, Tayfur (2020). Ergenlerde Saldırganlık Ve Dindarlık İlişkisi. Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.( Yakut, S., (2012), Lise öğrencilerinde Dindarlı-Şiddet Eğilimi İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta)
 • 96. KARABULUT, Baran (2019). Ortaöğretim Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı Ve Şiddet Eğilimi İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gaziantep. (Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık-şiddet eğilimi ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta)
 • 97. Uysal, Saliha (2018). Din Psikolojisi Bağlamında Ölüm Eşiği Deneyimleri. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul (Şentürk, Habil, Yakut, Selahattin: “Hayatın Anlamı ve Din”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014/2, Sayı: 33, ss. 45-60)
 • 98. Dilek, Yunus (2019). Ergenlerde Tanrı Algısı İle Şiddet Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum. (Yakut, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık Şiddet Eğilimi İlişkisi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • 99. Eren, Ersin (2017). Dini Tutum-Çocuklara Yönelik Şiddet Nedenleri İlişkisi (Isparta Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta. (Yakut, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık Şiddet Eğilimi İlişkisi. ( Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • 100. Akınsel, Gizem (2018). 15-18 Yaş Arasındaki Ergenlerin Şiddet Eğilimleri Ve Dürtüselliklerinin Ebeveynlerin Sosyoekonomik Ve Okur-Yazarlık Düzeyi Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul (Yakut, S., 2012, “Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta)
 • 101. Ay, Mustafa Fatih (2018). Lise Öğrencilerinde Dkab Eğitimi İle Saldırganlık Arasında Dindarlık Ve Ahlaki Olgunluğun Aracılık Rolünün İncelenmesi. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erzurum (Yakut, S., 2012, “Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta)
 • 102. Çelik, Rabia Betül (2019). Rüya Temaları- Dindarlık İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta (Yakut, S., 2012, “Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta)
 • 103. Dok, Burcu (2018). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Ve Otomatik Düşüncelerinin Psikolojik Dayanıklılıları Üzerindeki Yordayıcı Rolü. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. (Hüseyin Certel, Selahattin Yakut, İdris Yakut, Bilal Gülsün (2016). Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 5(8). 3069 - 3084)
 • 104. Dalkılıç, Şeyma (2019). Duygusal Zekâ Ve Dindarlık İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum (Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi. Doktora Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi SBE.)
 • 105. Vangölü, Mehmet Sıddık (2018). Ergenlerde Okula Yabancılaşmanın Sosyal Kaygı Düzeyi Ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Van. (Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi. Doktora Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi SBE.)
 • 106. Aslan, Hüseyin (2018). Duygusal Emek İle İşe Yabancılaşma İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. Doktora Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gaziantep. (Yakut, S. (2016). Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi. Doktora Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi SBE.)
 • 107. Kaya, Kazım ve Erdoğan, Çağrı Hamdi (2020). Investigation Of Loneliness Levels Of Physical Education Teachers. African Educational Research Journal Vol. 8(2), pp. 239-243.DOI: 10.30918/AERJ.82.20.060 ISSN: 2354-2160 (Yakut, S. and Certel, H. (2016). Investigation of loneliness level in terms of various variables in teachers. Individual and Society Journal of Social Science, 6(1): 69-94)
 • 108. Kaya, Kazım ve Erdoğan, Çağrı Hamdi (2020). Investigation Of Loneliness Levels Of Physical Education Teachers. African Educational Research Journal Vol. 8(2), pp. 239-243.DOI: 10.30918/AERJ.82.20.060 ISSN: 2354-2160 (Yakut, S. (2016). Relationship of alienation, loneliness and religiousness in teacher: Polatlı sample Doctoral dissertation. Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey).
 • 109. Kılıç, Emin (2019). Öğretmenlerin İşe Yabancılaşma Düzeyi İle Okul Müdürlerinin Algılanan Mizah Tarzı Arasındaki İlişki. EJERCongress 2019 Bildiri Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.,356-366. (akut, S. (2016). Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta)
 • 110. Gencer, Nevzat (2020). Ergenlerde Rüya Motifleri ve Dinî Tutum İlişkisi. Bilimname.2020(41). 341-383 (Yakut, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta)
HAKEMLİKLER
 • 1. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • 2. Türk Din Psikolojisi Dergisi
 • 3. Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi
 • 4. Bilimname Dergisi
 • 5. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
 • 6. SDU İnternational Journal of Educational Studies
 • 7. The Journal of International Scientific Researches
 • 8. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 9. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD)
PROJELER
 • Eğitimde STEM Uygulamalarının KullanımEğiticilerin Eğitimi”,TR51/17/TD referans numaralı proje, Ankara Kalkınma Ajansı
 • Eğitimde Bit Entegrasyonu Dijital Teknolojide Eğiticilerin Eğitimi”, Proje No:TR51/17/TD/0105, Ankara Kalkınma Ajansı.
 • 2204 – B TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Öğrenci Danışmanlığı, Adana Bölge Finalleri Birinciliği ve Eskişehir Türkiye Finalleri Türkiye Üçüncülüğü.
 • EKYS (Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi) “Çığlığıma Kulak Ver” Ekip Raporu (Polatlı Sevim Aras İlkokulu) Polatlı İlçe İkinciliği ve Ankara’da ilk 10 projeye kalma başarısı.
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Proje Yazma Atölye Programı
 • ÖĞRENME ORTAMI NASIL YARATILIR?
 • GORDİON KÜLTÜREL MİRASI EĞİTİMİ PROJESİ
 • TÜRK OKÇULUĞU KURSU
 • BEDEN DİLİ VE İLETİŞİM
 • ÖĞRETMEN TOHUMDA ORMANI GÖRÜR
 • GELECEK NASIL BİR ÖĞRETMEN BEKLİYOR
 • AKIL OYUNLARI
 • BİLİNÇLİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI
 • LİDERLİK VE EKİP YÖNETİMİ
 • MASA TENİSİ ANTRENÖRLÜK KURSU
 • MASA TENİSİ HAKEMLİK KURSU
 • 10 * 10 ÇAPRAZ DAMA ANTRENÖRLÜK KURSU
 • SATRANÇ ANTRENÖRLÜK KURSU
 • SATRANÇ HAKEMLİK KURSU
 • İTECH ÖĞRENME AKTİVİTELERİ EĞİTİMİ KURSU
 • İZCİ LİDERLİĞİ KURSU
 • MODEL UÇAK YAPIMI EĞİTİMCİLİĞİ KURSU - (ATA MODELİ)
 • MODEL UÇAK YAPIMI EĞİTİMCİLİĞİ KURSU (FLAMİNGO MODELİ)
 • MODEL ROKET YAPIM KURSU
 • TKY RAPOR YAZIM KURSU
 • DİKSİYON KURSU
 • SAHNE SANATI OLARAK ÖĞRETMENLİK
 • STRATEJİK PLANLAMA KURSU
 • ÇOCUK OYUNLARI ANTRENÖRLÜK VE HAKEMLİK KURSU
 • TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ ÖĞRETİCİLERİ KURSU
 • DİREKSİYON SINAV SORUMLUSU KURSU
 • FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU
 • DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLERİ KURSU
 • EKOLOJİK OKUR YAZARLIK
 • SINIF REHBERLİK PROGRAMI UYGULAMA
 • PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 • ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ
 • ENSTRÜMAN ÖĞRETİMİ BAĞLAMA- (SORGUN HALK EĞİTİM MERKEZİ)
 • OSMANLI TÜRKÇESİ (TEMEL SEVİYE) KURSU
 • DAĞ SPORLARI KURSU
 • HAT SANATI NESİH-GİRİŞ KURSU
 • İLKYARDIMCI KURSU
 • KİCKBOXİNG KURSU
 • SUNUM TEKNİKLERİ KURSU
 • Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu
 • PROTOKOL VE NEZAKET KURALLARI SEMİNERİ
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Konuşmacı: Din ve Kültür Penceresinden Kadına Bakış - 06.03.2020 (KASAUM / 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli)
 • 24 Kasım Başöğretmen Uluslar arası Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu / 23-24 Kasım/ Ankara., Bilim Kurulu Üyeliği
 • VII. Uluslar arası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 15-17/ Kasım / Ankara. Bilim Kurulu Üyesi
JÜRİ ÜYELİĞİ
 • Kur'an ve hadisler ışığında nifâk ve münâfığın psikolojisi
 • İzmirli İsmail Hakkı'nın Anglikan Kilisesi Hakkındaki Değerlendirmesi
 • Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cami Odaklı Din Eğitimi Kapsamında Cami Çalışma Programı
DİĞER FAALİYETLER
 • "Hayatın Anlamı ve Din". Yozgat Çamlık TV. Basri Akdağ İle Yozgat'ta İftara Doğru Programı (15.05.2020)
 • Dinin İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri “Kıbrıs’ta Ramazan” Programı, Diyalog TV (Lefkoşa), 30-31 Mayıs 2018Saat:19.30 / 03.20,(https://www.youtube.com/watch?v=S4xoRuZyAzE)
 • SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği 1
 • SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği 2
 • Bilgi Yarışması Hazırlık Kitabı. Murat Kitap ve Yayınevi. (2009)
 • Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi FDB Bölümü Asistanlık Giriş Sınavı Jüri Üyeliği
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019PSİKANALİZ VE DİN IYüksek Lisans3
2020Yüksek Lisans Tezi İİYüksek Lisans1
2019DİN PSİKOLOJİSİNDE YÖNTEM VE KAYNAKLAR IYüksek Lisans3
2020ÇOCUK VE ERGENLİKTE DİN IIYüksek Lisans3
2020PSİKANALİZ VE DİN IIYüksek Lisans3
2020DİN PSİKOLOJİSİNDE YÖNTEM VE KAYNAKLAR IIYüksek Lisans3
2019ÇOCUK VE ERGENLİKTE DİN IYüksek Lisans3
2019ARAŞTIRMA YÖNTEM VE ETİK İLKELERYüksek Lisans3
2020ÖĞRETMENLİK UYGULAMASILisans4
2020SEMİNERYüksek Lisans2
2019YÜKSEK LİSANS TEZİ IYüksek Lisans1
2019UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans8
2020EĞİTİM PSİKOLOJİSİLisans8
2020UZMANLIKYüksek Lisans8
2019EĞİTİM PSİKOLOJİSİLisans10
2020DİN PSİKOLOJİSİLisans8
2019DİN PSİKOLOJİSİLisans10
2019ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİLisans10
2018DİN PSİKOLOJİSİLisans10
2019DİN EĞİTİMİLisans10
2019DEĞERLER EĞİTİMİLisans4
2019SOSYAL KURUMLARDA DİN HİZMETİLisans4
2019ÖĞRETMENLİK UYGULAMASILisans4
2019BİTİRME ÖDEVİLisans2
Son Güncelleme: 03.06.2020 17:02:32