KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR

Birim: İlahiyat Fakültesi
Alt Birim: İslam Tarihi ve Sanatları
İdari Unvan: Dekan
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: abdulkadir.dundar@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: abdulkadirdundar@yahoo.com
Telefon: 03542421120 / 6100 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat / 1962
Uzmanlık Alanları: Erken Dönem İslam Sanatı, Türk İslam Sanatı, Osmanlı Sanatı, Osmanlı Mimarları, Hassa Mimarlar Teşkilatı, Şehir Mimarları ve Mimarlıkları, Kitabeler, Mezar Taşları, Sikkeler ve Mimari Yapıların Arka Planı

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİslam Tarihi ve SanatlarıTürk İslam Sanatları Tarihi1999
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİslam Tarihi ve SanatlarıTürk İslam Sanatları Tarihi1994
LisansAnkara Üniversitesi / İlahiyat Fakültesiİlahiyat1988

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2012 - Devam Ediyor : Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
 • 2006 - 2012 : Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
 • 2002 - 2009 : Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
 • 1999 - 2002 : Arş. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
 • 1990 - 1999 : Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

İDARİ GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlık
 • 2015 - 2020 : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2014 - 2019 : Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2012 - 2015 : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama (İLİTAM) Koordinatörlüğü
 • 2011 - 2015 : Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Merkez Kurul Üyeliği
 • 2009 - 2012 : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2009 - 2012 : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • "Mimar İlyas’ın Mimarbaşı Davud Ağa’ya Medine’den Gönderdiği Mektup”, Turkish Studies, Sanat Tarihi Araştırmaları Kültürel Kimlikte Gelenek, Çeşitlilik ve Değişim, Prof. Dr. Hakkı Acun Armağanı, (Editörler: Murat Çerkez, Muhammed Görür, Bülent İşler), Volume 9, Issue 10, 10 Fall 2014, ss. 531-540.
 • “An Introduction to The Birth And Development of Mosque Architecture in Islamic Art”, Euro Agenda(Avrupa Günlüğü), Yıl/Jahr: 6, Sayı/Heft: 10, Nr: 2/2007, p. 301-311.
 • “Some Castle Drawings In The Ottoman Archives And An Evaluation”, Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı:2007/I, Oş 2007, p. 61-83.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • “Edirne Şehri ve Tarihi Eserleri(1918 Yılına Ait Bir Haritaya Göre)”, Dini Araştırmalar, Cilt: 10, Sayı: 28, Mayıs-Ağustos 2007, Ankara 2007, s.119-140.
 • “Çorum Şehri ve Mimari Yapıları(XIX. Yüzyılın Sonlarındaki Bir Haritaya Göre”, Dini Araştırmalar, Cilt: 9, Sayı: 27, Ocak-Nisan 2007, s. 185-221.
 • “Son Dönem Osmanlı Mimarisinde Uygulanmayan Bir İnşa Projesi: Edirne Kadri Paşa Türbesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:XLV, Sayı:1, Ankara 2004, ss. 133-165.
 • “Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:XLIV, Sayı: 2, Ankara 2003, s.131-172.
 • “XVI. Yüzyıl Bazı Osmanlı Mimarları”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLIII, Sayı: 1, Ankara 2002, s.231-262.
 • “Türk-İslâm Sanatında ‘Horoz İkonografisi”, (Turgay Yazar’la birlikte), Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 1(Bahar 2000), Ankara 2000, s.213-235.
 • “Osmanlı Mimarisinde Yapıların İnşa Süreci Üzerine Bir Araştırma”, Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı, 2000, KÖKSAV Basın-Yayın ve Ticaret, Ankara 2000, s.155-184.
 • “Osmanlı Mimarisinde Hassa Mimarları”, Dinî Araştırmalar, Osmanlı Özel Sayısı, Cilt:2, Sayı: 5, Eylül-Aralık 1999, s.159-176.
Diğer Ulusal Makale
 • “Kubbetü’s-Sahra”, Vakıf ve Toplum, Vakıf Medeniyeti Kudüs, Sayı: 5, Mayıs 2017, s. 54-59.
 • “Mimari ve Vakıflar Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış”, Vakıf ve Toplum, Vakıf ve Sanat Özel Sayısı, Sayı: 3, 9 Mayıs 2015, Ankara, s.46-51.
 • “Osmanlı Vakıflarında Vakıf Mimarları ve Meremmetçiler”, Din ve Toplum, Vakıf ve İktisat, Sayı: 2, Mayıs 2014, Ankara, s. 50-57.
 • “İslam Sanatında Cami Mimarisinin Doğuşu ve Gelişimine Kısa Bir Bakış”, Din ve Toplum 4 Aylık İlmi Dergi, Cilt/Vol: 4-Sayı / No: 2, Aralık’13, 15 Aralık 2013, Ankara, s. 42-51.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • “Kayseri İncesu Şeyh Turesan Velî Zaviyesi”, IV. Uluslararası Alevîlik ve Bektaşilik Sempozyumu, (18-20 Ekim 2018 Ankara) Bildiriler Kitabı, 1. Cilt, Editörler: Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu-Dr. Ayşe Çamkara Erginer, Ankara-2018, s. 449-479.
 • “Beş Hurufât Defteri’ndeki Kayıtlara Göre Mudurnu”, Uluslararası Mudurnu Araştırmaları Ahilik ve Halk Kültürü Sempozyumu, 21-22 Eylül 2018, Mudurnu Bolu, Bildiri Kitabı, Editörler: Dr. Öğretim Üyesi Azize Aktaş Yasa-Doç. Dr. Faruk Öztürk, İngilizce Editör: Dr. Ayşe Ege Yıldırım, Ankara 2018, s. 73-93.
 • “Fonksiyonu ve Mimari Unsurlarıyla Mescid-i Nebevî’nin İslam Sanatı ve Kültüründeki Yeri ve Önemi”, Uluslararası Cami Sempozyumu(Sosyo-Kültürel ve Mimari Açıdan), Bildiriler Kitabı, I. Cilt, 08-09 Ekim 2018, Malatya, Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Fikret Karaman, Editörler: Fikret Karaman, Emine Güzel, Fethullah Zengin, Ömer Topal, İnönü Üniversitesi Yayınları No: 39, Malatya 2018, s. 232-249.
 • “Özkent Türbeleri ve Minaresinin Türk İslam Sanatları ve Mimarisindeki Yeri ve Önemi”, Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu Bildirileri, Editör: Ferhat Gökçe, Türkiye Diyanet Vakfı Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bişkek 2018, s. 581-613.
 • “Osmanlı Mimarisinde Mimar Ağalar ve Defterleri”, Fourteenth International Congress of Turkish Art, Paris, College de France, 19-21 September 2011, College de France Paris 2013, pp. 291-297.
 • “Osmanlı Döneminde Şehir Mimarı Bulunan Bazı Avrupa Şehirleri”, Thirteenth International Congress of Turkish Art Proceedings, (Editors: Geza David and Ibolya Gerelyes), Hungarıan Natıonal Museum, Budapest 2009, pp. 231-242.
 • "Abdal Ata Zaviyesi", Uluslar arası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007 Çorum, (Yayına Hazırlayanlar: M. Mahfuz Söylemez, Mesut Okumuş, İrfan Yiğit), Çorum Belediyesi Yayınları No: 5 (II. Cilt), Çorum, 2008, s 961-991.
 • "Abdal Ata Zaviyesi", Uluslar arası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007 Çorum, (Yayına Hazırlayanlar: M. Mahfuz Söylemez, Mesut Okumuş, İrfan Yiğit), Çorum Belediyesi Yayınları No: 5 (II. Cilt), Çorum, 2008, s 961-991.
 • “XVI. Yüzyılda Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan’daki İmar ve İnşa Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Bazı Osmanlı Mimarları”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Cilt:I, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s. 219-228.
 • “Osmanlılarda Tamir Süreci, Çeşitleri ve Bazı Selçuklu Yapılarındaki Uygulamalar”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler, I. Cilt,11-13 Ekim 2000, Konya 2001 s.269-280.
 • “Osmanlı Mimarisinde Vilayet(Eyalet) Mimarları”, Electronic Journal of Oriantal Art, EJOS,IV (2001) (=M. Kiel, N. Landman& H. Theunissen (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28, 1999), No. 49, 1-9.
 • “Osmanlı Mimarisinde Vilayet(Eyalet) Mimarları”, Electronic Journal of Oriantal Art, EJOS,IV (2001) (=M. Kiel, N. Landman& H. Theunissen (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28, 1999), No. 49, 1-9.
 • “Osmanlı Mimarisinde Vilayet(Eyalet) Mimarları”, Electronic Journal of Oriantal Art, EJOS,IV (2001) (=M. Kiel, N. Landman& H. Theunissen (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28, 1999), No. 49, 1-9.
 • “Osmanlı Mimarisinde Vilayet(Eyalet) Mimarları”, Electronic Journal of Oriantal Art, EJOS,IV (2001) (=M. Kiel, N. Landman& H. Theunissen (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28, 1999), No. 49, 1-9.
ULUSAL
 • “Osmanlıların Mekke’deki İmâr ve İnşâ ve Tamir Faaliyetlerine Genel Bir Bakış”, İslâm ve Sanat Tartışmalı İlmî Toplantı 07-09 Kasım 2014, Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs Antalya, İstanbul 2015, s. 377-413.
 • “Çankırı’daki Türk İslam Yapıları”, Çankırı Valiliği III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri Geçmişten Geleceğe Çankırı, 28-29 Eylül 2005 Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Çankırı 2007, s. 245-271.
 • “Karapınar Sultan Selim Câmii’nin Mimarı Hakkında Yeni Bir Kayıt ve Bazı Mülahazalar”, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu, (Karapınar, 26-27 Ekim 2000), (Editör:Yusuf Küçükdağ), Konya 2001, s. 165-174.

KİTAPLAR

 • Osmanlı Mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmud Celâleddin (Celâl) Bey’in Hâtıraları, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Hakkı Acun, Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Editör. Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları III-4. Dizi-Sayı: 15, Ankara
 • Osmanlı Devleti’nde Mimarlık ve Mimarlar, Yayınevi Yayınları, Ankara
 • Çorum Cami ve Mescitleri, Motif Yayınları, Baskı ve Cilt Aydan Web Ofset, Ankara
 • Arşivlerdeki Plân ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi (XVIII. ve XIX. Yüzyıl), Kültür Bakanlığı Yayınları / 2480, Osmanlı Eserleri Dizisi /21, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara
 • Kilis’teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları / 2255, Osmanlı Eserleri Dizisi / 7, Ankara

DİĞER

YÖNETİLEN TEZLER
 • Şaziye AYAN, “Ankara Etnoğrafya Müzesi’ndeki Osmanlı Dönemi Madalya Ve Nişanlar”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı
 • Adem ÇETİN, “Hurufat Defterlerindeki Kayıtlara Göre Ankara İl Merkezindeki Dini Mimari Yapılar”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı
 • Nezih Enes EVREN, “Hattat Abdülfettah Efendi’nin Hayatı ve Madalyalardaki Yazıları”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı
 • Yağmur Candan Kalkan(Kuşaklı), “ Edirne Muradiye Camisi Haziresi Mezartaşları”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Bilim Dalı
Son Güncelleme: 28.02.2020 22:43:07